मिनिग्लाबनाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बेयो बलिउड् सावथुननि
जनि लिबार
ना ना...
बर' सावथुननि
फैला-मेन्देला
हरफा थोलोमानि उदै
बिगुर सालायनाय
नङा नङा...
बेयो खोमसिनि
मोसाखावरि
गोमोथिँ,सांग्रेमा
आरो खुसेँग्रानि
मिनिनाय।
मोज्लेद मोज्लेद लेम्प
लानानै सांग्रेमाया
सोरखौ नागिरदोँ होम्मा
?
ना ना...
जारा फाग्लायासो
सांग्रेमा महरै
बिहामजो मंलिखौ ?
बे सोर जाखो जारानि
बिहामजो मंलि ?
गुमा संग्रानि महरै
बोदोर
हाइलालाय-हुइलालाय
मोसानाय
ना ना माघुरि
देक्षियासो
नङा नङा
उर्खा सिख्लायासो
मोसाग्लांदोँ।
गोसोआ आंनि उसाव बादाव
एम नागारहां नागारहां
एनजर सिखावआ खेख्रेब
ख्रेब
माइरं जिरखदोँ
थांलाय फैलाय आरो
सिखाया
उसुं सेर सेर नोजोर
होदोँ
बे आरो खांखमाया ?
बिसोरबो सिरि सिरि
सामब्राम
अरख्लाबदोँ
आरो इंगिनियालाय
बिबोसो फानलु
अरख्लाबना
आलौजादोँ
जाहोनाव सावसुब सुसुब
सोदोब होदोँ।
आबौ बुरखंनि सिखारि
बिल्लीया
जमै जमै इंगिनि
बारसिनदोँ
खाफाला गाज्रि
बिल्लीहा
आबै थिँगिनि बुरैनि
अफ्रि दोयावसो गब्रदोँ
गाबख्राव गाबख्राव
बिल्लीया नाजादोँ
अफ्रि दोनिफ्राय
बारननो
सोदोबा न' गासै
गोमफबदोँ जाहोनाव
बेमाफ्रा खारखो खारखो
थोर मोदोमजोँ लुदोँ
जे।
बिल्लीया गोहो गोरा
गाखोना अरख्लायथारगोन
रागायाव
बेमाया लामा गैयै गोजौ
दिन्दां जादोँ।
बेयो सोरनि एवथुनाय
जाखो
माब्लाबनो आं दुबफुँ
सिखारबाय
बुथे बुथे मेगनखौ
बिसिनानै
लान्थिया सोरलाब
बायजोआव।
माब्लाबनो मिनिस्लु
जोँमा दङ
लासिँ सिँ मेगना
लाजिदोँ
हायाखै नायदेरनो
गंस्रिना थादोँ आं सिरि
सिरि।
Posted: 2014-12-18 07:24:21 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet