बिरगोस्री सिख्ला (1810-1865), by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बिरगोस्री सिख्ला (1810-1865)

आय आफाया बुङो-

गोदोलायनो गोजौ गिदिर
दावहा नांनो गोरोँ सासे
बर' सिख्ला दंमोननो।

बिनि मुङानो जादोँ
बिलगोस्री।

गेजेर गोजौ
फरायसालियाव आंनि
फोरोँगिरियाबो
बुंदोँमोन-

बिनि आखायनि आसाना हौवा
सेंग्राफोरनि
फेन्दासिम
हाबजालायोमोन।

खानाय गोलाव बिनि
थुंग्रिया बेसेबांबा
जोनो जोनो।

नंगौना ना नङा फोथायनो
गोब्राब मोनो।

गोदोनि बाथ्रा गोजाम,
जोँथ' जोनोम
जायाखैमोन।

थेवबो नंगौमोन आरो
नंगौमोन।

गोबाव समसिम आं मोजाङै
मिथियाखै।

रावबो मोजाङै फोरमायनो
रोङाखै।

बिजाबावबो बिनि
जारिमिन फरायनो
मोनाखै।

खाफाला मोजां-
'बिरगोस्रीनि थुंग्रि'
मुंजोँ जारिमिन
लिरनानै बिद्घासागर
नार्जारिया 2008
मायथायावनो साहित्य
एकाडेमिनि बान्था
मोनलायबाय।

गोजौ फरायसालियाव
फरायनाय समनिफ्रायनो
बे मुंनि बिजाबखौ आङो
नागिरबायदोँमोन नाथाय
मोना मोना मोना।

जोँनि हालामाव बिजाब
बाख्रिथ' गैया।

मोजां बिजाब गलाबो
गैया।

नै दाखालिसो कलेज
फरायबा इं 2013 मायथायाव
बाङाइगामिनि Words n Words
बिजाब बाख्रियाव
मोनबाय।

जोबोद खुसि जादोँमोन
आं।

आं फरायबाय-

जोबोद सोमोनांथाव
बिरगोस्रीनि सोलोआ।

सोमोनांथाव बिनि
बोलोआ।

गंगार सानथ्रिनि
मददजोँ दावहा नांदोँ
बियो।

बिगुर गोजा ब्रितिसनि
हेँथायै।

नाथाय गासैबो फैमाल।

गोजोनै संसार जानो
सिमां, मेच रायजो दानो
सान्नाय,

हारिखौ रैखा खालामनो,
हादोदखौ रैखा खालामनो
गासैबो सान्नाया
फैमाल।

साफानि उनाव साफायै
गावनि आंगोखौ
खोमानांनाय उनाव गावबो
मेंङै मेंङै बिगुर
गोजानि गुलियाव जिउखौ
मिथिनो मोनै
खोमानांबाय।

सिबाय बिरगोस्री!

नोँनि थुंग्रि सिबनाय,
नोँनि नाव जावनाय,
नोँनि हारि अनसायनाय,
नोँनि हादोद सिबिनाय,

नोँनि गोहो बोलो रावबो
बाखोनायाबा थानो हाया।
Posted: 2014-12-18 07:29:33 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet