अमा आरो जोँनि समाज, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

खोमा फायलाला आथिँ
थोँब्रै, नांबा दानां
गावनि लानजाइजोँ बार
सिबनाय।

खारबा दाखार जेब्लाबो
गुसुं सेरेरे गावनि
लानजाइजोँनो थाम्फै
होखारनाय।

बिनि गाबनाया "अये अये"
बे अमा।

जोँनि समाजाव बयनिबो
नखर नखर माफा माफा अमा
बिमा फिसिनाय जायो।

बुंनो थाङोब्ला अमा
होननाय मासे जुनारखौ
गोसोखाङोब्ला भारतनि
बर' जाथिनि मुंखौ
गोसोखांनो गोनां जायो।

बर'फोरा अमाखौ फियो.
फेदेरै फोलावै ज्राव
बेफारि फालांगिफोरनो
फानहरो।

मासे अमा बिमाया
बांसिनथारै मा जिनै
फिसा आजायो।

आरो अमा फिसाखौ
दानमोनसेनि उन उन
फानहरो।

आथिखालाव मासे अमा
फिसानि दामा नै रोजासो
जायो।

बर'फोरा गावनि गय
खान्थाल आरो थालिर
बारियावनो
जुजाय-गुन्दै होनानै
अमाखौ फियो।

बिसोर आरो अमानो होयो-
लावथाइ, जोगोनाद आरो
थास' बायदिसिना
रुनानै।

जेराव अमा खायो बै
जायगाया जोबोद लेथ्रा
जायो, हासार गोनां
सिदोम हायाबो गोरान
जालाङो।

बिनि थाखायनो बै समाव
बर'फोरा गुबुन हारिजोँ
मुगै सुगै सानजायोमोन।

अमाया गावखौ खाना
दोन्नाय जायगायाव मा
मोनो बेदर हारा बेगेँ
गासैखौबो जायो।

बियो गावनि
गुनथुथ्रिजोँ उरखु
उरखु थांनानै थानायनि
राहाखौ खालामो।

बेबादिनो अमानि बेबादि
बासिनाय गैयै आदार
जानाया जोबोद मुगैथाव।

थिक बिनि थाखायनो
बर'फोरा बेबादि गुण
गैयै जुनारखौ
फिसिनायनि अनगायैबो
आदार (बेदर) हिसाबै
जानाया जोबोद मुगैथाव
बाथ्रा।

बेबादिनो बर'फोरा
दिनैबो अमानि गुणजोँ
गियान आखलफोरखौ रुजुना
मुगैजानाया दं।

बर'फोरा बेदर हिसाबै
अमाखौनो साबसिन सानो,
बिसोर हाबा सावरि
बादालि जेरावबो अमानि
बेदरखौनो बांसिन जायो।

आथिखालाव अमानि बेसेन
बांनाय लोगो लोगोनो
बिनि बेदरनि बेसेनाबो
बांदोँ।

देग्लाय बोसोरावनो
जोँनि ओनसोलारि आमटेका
हाथाइआव सेरसे अमा
बेदरनि बेसेना 150 रां।

बेबादिनो दिनै मासे
मोजां अमा खासिनि
बेसेना जानो हागौ 10 रोजा
रां।

दिनै जोँनि समाजआव नखर
खांनायाव अमाया जोबोद
मदद होदोँ।

थेवबो अमाखौ फिसिनायाव
जोँहा गोबां खष्ट दं।

मानोना माजि अमानि
फिसाया जोँनि उसुंखौ
उरखुयो, जोँनि बारिनि
मेगं आबादखौ नोष्ट
खालामो बायदि सिना।

जोँ अमानि आदारनि थाखाय
जोबोद गुन्दै बायनांगौ
जायो, एंखुर संना
होनांगौ जायो आरो थास'
बायदि सिना फिथाइ
सामथाइ रुना होनांगौ
जायो।

अमाया जोँनि सोरगिदिँ
नखरनि बारहावाखौ
गाज्रि खालामो, हासार
गोनां जोँनि हाखौ खहा
खालामो।

बेखायनो अमा जोँनि
समाजाव फिसिनाय
जायोब्ला गोदान
बिगियाननि आदबखौ
बाहायोब्ला मुलाम्फा
जागौ।

मानोना अमा फिसिनाय
जोँहा बेसेबां खष्ट दं
बिनि एसे मुलाम्फायाबो
गैया नङा दं।
Posted: 2014-12-18 16:04:36 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet