फोरोँगिरि सान (05/09/2014), by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

थांनाय सप्तासे सिगां
बर' मेजरनि फरायसाफ्रा
साफायाव बाजि राङै बर'
मेजरनि फरायसानावनो
केन्दा हिसाबै खांदोँ।

बिसोरो खोथाबो
होलायखादोँ मोनफा
फेकेदनि जानाय लान्स
थागोन।

आरो माखासे रांनि
फोरोँगिरिफोरनि थाखाय
मिथिसारै बान्था
थागोन।

दिनै 5 सेप्तेम्बर इं 2014
मायथाइ।

5 सेप्तेम्बरआ
फोरोँगिरि सान।

थांनाय सानथामसो
सिगांआव लिरनाय दोँसे
जाबाबो जायाबाबो गोलाव
खन्थाइखौ फोजोबदोँ आं।

बेखौनो दिनैनि सानाव
फोरोँगिरि आरो गासै
फरायसाफोरनि सिगांआव
फरायथिना होनाय जागोन।

9-30 रिँगानि उनाव
सर्बपलि राघाकृणनि
मुंआव जेवारि फोजोँङो
आरो बिबार बावो।

ममबाथि फोजोँनायनि
उनाव स्रोब हां खनसेनो
खोमोरना केकखौ बर'
आयदानि गाहाय सारआनो
हायो।

बिनि उनाव मेलखौ आदा
दनिराम, फानजारि, आब'
जिरिनामोनहा दैदेनो।

मोसाग्लांना
फोरोँगिरिखौ गोजोन
होयो बिनि उनाव जोँ
गावनो सुजुनाय
खन्थाइखौ फरायथिना
होयो।

आंबो आंनि लिरनायखौ
फरायथिना होयो।

फरायनाय समाव आंनि
आथिँआ थोर थोर
मावदोँमोन।

खुनुमथै आं अब्लाबो
गोलावैनो फरायथिनो
हायो।

नाथाय जेब्ला
फोरोँगिरिया खन्थाइनि
रावखौ सोँबाय अब्लासो
जाबाय जारलाया।

फोरोँगिरिया
सोँदोँमोन-

मा रोखोमनि खन्थाइ
बियो?

बाथ्रा फंसे दं-
"खन्थाइगिरिया गावनि
लिरनाय खन्थाइखौनो
बिजिरनो हाया।" आरो आंथ
खन्थाइगिरि नङालाय।

आंनि थाखाय बोरै
जाथावगौ?

मोजां मोननाय आरो
खहाबनाय मोननो थाखायनो
आं खन्थाइ फरायो।

गोसो थानायखायनो आं
खन्थाइबो जाबा दाजा
लिरो।

फोरोँगिरिया सोँबाय
जेन' आंबो फिन्नाय
होथार नांगोन।

जादोँ एबा जाया बेखौ
बिजिरनोनो हाथ'वाखै।

आं बुंबाय- "बेयो गोदान
खन्थाइ।

गोदान खन्थाइखौ नोजोर
बोनानै आं खन्थाइखौ
लिरदोँ।"

बेबादिनो मेला
आवगायगासिनो
आवगायबाय।

फोरोँगिरिफोरखौ जोँ
साफा साफा बोसोन होनो
खावलायबाय।

फोरोँगिरिफोराबो
गावनि मोन्दांथि आरो
फरायथौनाय गियानजोँ
बोसोन होबाय।

फरायनायनि थाखाय
माब्रै फरायनांगौ?
माबादि फरायोब्ला
मोजां?

आरो फरायनायजोँ लोगो
फरायसाया जिउआव मा मा
मावनांगौ दं?

माबादि आखु बाहायनांगौ?
गेदेरखौ बोरै मान
होनांगौ?

माबोरै सिबिनांगौ?
उन्दैखौ बोरै अननांगौ?
बोरै गावनि रोँनायखौ
मिथिहोनांगौ बायदि
बायदि।

दिनैजोँ बर' आयदानि
फरायसाफ्रा बंङाइगाव
फरायसालियाव
फोरोँगिरि सान
फालिनाया थामथि बार
जाबाय होनना गाहाय
फोरोँगिरि सारआ बुङो।

बिनि उनाव आरोबाव जोँ
फोरोँगिरिफोरखौ दोँफा
मेथाइ रोजाब होयो।

फोरोँगिरिफ्राबो
रोजाबो गाव मोजां
मोन्नाय बायदि बर'
मेथाइखौ।

आरोबाव जोँ साफा साफायै
फोरोँगिरिफोरखौ मोसा
होयो।

फोरोँगिरि सार आरो
मेदाममोना बायदि फावयै
मोसायो।

जोँ हाजासे खुसि आरो
रंजानायजोँ
मिनिदोँमोन।

बे समाव आं सान्दोँ-
"उन्दै समनिफ्राय गेजेर
आरो गोजौ फरायसालियाव
फोरोँगिरिफोरजोँ
रंजालायनो मिनिलायनो
मोनाखैमोन।

दिनैनि बे साना आंनि
बेसेबांबा गोसोथावना
जाना थासिगोन।

सुखु-दुखु थांना थानाय
अराय जिउ मोनसे।"
Posted: 2014-12-18 16:09:57 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet