लिमारिक 1-30, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

1.
आंनि रेबगनाव लिमारिक
मोजां गाज्रि जाद गनक
सोँबा बुंगोन आं
जंखायनि
र' र' बिखौ फाहामनि।
2.
बेखौसो बुङो हादुंगोरा
गामियारि समाजनि
गावबुरा,
खानाय गोमोन जानांगोन
खर'आ
अब्लासो बुंगोन आबौआव;
गामिनि उन्दै उन्दै
गथ'फोरा।
3.
जाफेरा माब्लाबाबो
ओँखाम गोजा
लोगोआव गैयाबा बेदर
फाजा,
सानख'नो हायै सोदोब
खुगायाव
आखाय गैया मावनायाव,
नायब्लाय मानसिया हारा
गोजा।
4.
आं गोसो थोनाय सिख्लाया
दुगा
बिनि खावलाया जायो
मिनिबा बुगा बुगा,
खानाय हसारनाय बिनि
हुदा
रायदावनाय जंखायनाय
आदा आदा
बेखायसो नामाथाय आंबो
दुगा।
5.
आबै नाफालिनि खुगाया
गागेब गेब
एरसोना थानाय न'आबो गेब,
मिनिनाय रायज्लायनाय
हाजि जि
न'आबो नायब्ला गिजि जि
ओरैनोबा नाथाय बुगेब
गेब।
6.
आबगारि ग'ला बाजै
गांजेमानि
मोनाहाब हर थौहाब
लोँग्रानि,
सम गैलिया फरायनो
बिजाब
फिसाफ्रा सिबाय दुखु
सैहाब;
फालांगि बेनो बर'
हारिनि?
7.
आमटेका बाजाराव सिख्ला
मेला
देलायनाय थाबायनाय
मिनि बाला,
बिमा बिफाया सिगां नङा
अन्नाय थुलुंगानाय खम
नङा
फिसाफ्रा हले जेरैबो
आला माला।
8.
आलु दाहोनानि थांखु
थेमा
सोना लायो लाइजामसो
थुमा;
फरायनो रोङा लाइजामखौ
फरायनो होयो सम सम आंखौ
सिबाय अनथाव बाथाव
खुदुमसै सुमा सुमा।
9.
कक्राझारिनि फैदोँ
सिखोला सासे
लोगो हमदोँ सेँग्रा
सासे,
गान्नाय जोमनायखौ
दाबुंसै
सान्नानै लादो
बिदिनोसै
हाबाब मोदानथारदोँ
बयनिबो मेगनाव
दान्दिसे।
10.
खावख्ला सिब्ला
सेँग्राया
लाजिनाय गिनाय जेबो
गैया,
बिमा-बिफानि सासेल'
फिसा
रागा जोँब्लाथाय
जाखायो मोसा,
मोजां गाज्रि रावखौबो
सिनाया।
11.
खोथायाव बाथ्राया दुगा
दुगा
हास्थायनाय-लुबैनाया
अख्रां नांगा नांगा
रायजो राजाखौ
थगायग्रासो
गासैखौबो सानो गावनि
सिङावसो,
बियो सोलियो हारिनि
बादगा।
12.
खोमसि हर जाब्लासो
साजायो
हर थौहाब थौहाब बेरायो,
मा जाखो मिथिलिया,
साननो बुजिनो
नाजालिया,
समा जाब्लासो
सांग्रेमा बिरथिङो।
13.
गाफब देवानिया हादान
फारानि
स्ल स्ल
रायज्लायनायाबो
इंलिसनि,
एरसन एरब्र होनाया
खैसारनि
बिसार सालियावबो
साजाया जुथानि,
जाथारबाय देवानि
बांद्राइ सुथानि।
14.
गोदान फावखुंग्रि
बर'नि
महारानि बियो सावथुननि
मोजां मोजां सेँग्राखौ
जोगारो
बलिउड्-हलिउड्नि
सेँग्रा नागिरो
एकटिँआबो खालि
हलिउड्नि।
15.
दैसा सेराव जहाब जहाब
मादि नायगोन सानहाब
सानहाब,
हाबाब गथ'नि जाद दिखुरा
गोलाव गोलाव आसुगुरा,
फन रायज्लायनाया
खोमायाव बोथाब बोथाब।
16.
आं सानो नोँनो बुंनो
सिरि सिरि नोँखौ मोजां
मोनो।
जाम्बानि साजायनाय
महरा
नोँबो आंखौ नायसनगारा
हाबाब सना नोँखौ आंलाय
अनो।
17.
जोँ गामिनि हालुवा
सिखा रुवायाबो बौथुवा,
आबाद मावनायाव सम मोना
फान्नायाव मुवायाबो
दाम मोना
बायना जानाङो मैगंफ्रा
बुरजवा बुरजवा।
18.
थांखु सोबब्लानो जायो
बोलो गोरा?
नुयो आंलाय माथो खुगा
गोरा,
हाथाइ रोदाया जलांनो
हमो
महरा जालाङो लासैनो
गोमो,
हाबाब खुगायाव हनै माथो
दुगा मारा।
19.
थाखा फैसानि गलाब बेयो
हां मोनस'यै थाखाजोँनो
फबजायो,
मोजां खामायनाय रां
नङा,
मोदै-गोलोमदै फसरनाय
नङा;
गावनो रांजोँ
सोबाजायो।
20.
थांनाय सानाव थां
खाल्थां
आगर एरनायाबो गोमो
गोथां,
दा नुसै मानोबा
बाहादुरि
बिहारी बेँगलिनि
फिथिकट सुरि;
ब्रे ब्रे जिलांबाथाय
सिमां मोकथां।
21.
खान्थालगुरियाव दङनो
सासे दायना
बयजोँबो बुंजायो बेखौ
रना,
बायदि बायदि बेमारखौ
फाहामो बियो
बेनो दाय जाबाय मोना
मोना बेरायो;
हुसियार हुसियार
बयनिबो खुगायाव दायना।
22.
दानि जुगनि बर' जोहोलाव
खानाय लानायाबो गोलाव
गोलाव,
हाथाय बाजाराव नुब्ला
फेन खान्दा,
मानसिफ्राबो नुब्ला
सालाय खान्दा;
बुंनानै लानाय खुगायाव
जिउ गोलाव।
23.
दाब्ला दाहोनानि लावथि
सिगिबायो मोसौखौ खिथि
खिथि,
थांखु नानायाव बानाय
गैया,
खामानिखौ बारा मोदोम
थैया,
माहाजोनजोँ
नुजाब्लासो मावथि
मावथि।
24.
फां फुं गेलेँफुं मुंआ
बिरफुं
थांनाय फैनाय हाद्रि
जोफुं,
देहा सोलेरा सोरलाब
लाब,
सिगारेड् सोबनायाव
बोथाब बोथाब
मानसिफ्रा बुंथारसै
फां फुं।
25.
नंमारगौ जामारबायसो
थारैनो
फां फुं जाजोब्बाय
ओरैनो,
रुवाथिनि आखायाव स्कृन
टाष्ट,
दाहोना लावखारनि
आखायाव स्कृन टाष्ट,
बेसोरना दिनै हाजिरा
बेयावनो।
Posted: 2014-12-20 14:06:18 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet