थालिर बिफां आरो बिनि बेस, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

थालिर बिफां आरो बिनि
बेसेन।

जोँनि न'नि सोरगिदिँ गय,
खान्थाल, थाइजौ बायदि
फिथाइ थायग्रा बिफां
थानायनि अनगायैबो
जोँनि बारिनि बबेबा
खनाजोँ न' न' बयनिबो
बारियावनो फांसे नङा
फांसे थालिर बिफांआ
थाथारो।

थालिर बिफांआ बेसेन
दं।

फांसे थालिर बिफां आरो
बिनि फिथाइ, बिनि बिलाइ,
बिनि फिथाइ मैखुन
गासैबो खम एसेयैब्लाबो
बेसेन दं।

जोँनि गामियाव गोदो
बारि गंसेमानि थालिर
बागान नुनो मोनोमोन आरो
बियो बयनिबो बारियाव
थायोमोन।

आथिखालाव थालिरनि
बेसेना बांदोँब्लाबो
जोँनि गामियाव थालिर
बिफांआ खमसै।

गोरान हायायाव थालिर
बिफां गायोब्ला हासार
गोनां जायो होनना जोँनि
गामियाव खायसे सानो।

आरो बेबादिनो बिलिर
गोरान हायाव थालिर
गायो।

नाथाय थालिर गायनायजोँ
लोगोसे गय बायदि बिफां
गायना गया थाङोब्ला
थालिर बिफांनि
जोलैखौनो फोजोबफिनो।

बुंनो थाङोब्ला
बेबादिनो सोरनिबा
नखराव थालिर बिफांनि
जोलैयानो गैलियानो।

आं नुनायाव थालिर
बिफांआ गोबां जाथोनि दं
आरो बिनि फिथाइनि
थावनाय गोदैआबो गुबुन
गुबुन।

थालिरनि जाथोआ सिनि
साम्फा, आथिया, थालिर
दाउखा, मालपब, थालिर
हायथा बायदि बायदि।

बिफां, बिलाइ, फिथाइ
मैखुन गासैबो थालिरा
मानसिनि थाखाय बेसेन
दं।

थालिर बिफांखौ जोँ
जोँनि नांनाय
खामानियाव बाहायो।

जेरै- दैज्लांनि समाव
जोँ खरसे हाखराव फाथो
सोमोब्ला जिगाब हा होना
फबनायनि अनगायैबो
थालिर बिफांखौ होसिनो।

गामियाव हाबा (जुलि)
जायोब्ला थालिर
बिफांखौ जोँ सिला
गेजेराव गायो।

थालिर बिफांखौ जोँ हाबा
जायोब्ला ओँखाम जानो
थाखाय दना खालामो।

बिलाइखौ सायनासालि आरो
साया नांगोनबादि उखुम
खालामनायाव बाहायो।

आथिखालाव थालिर
फिथाइनि बेसेना गोबां,
जोँनि गामिनि हाथाइआव
थायथाम थालिर सिनि
साम्फा बेसेना से रां।

आरो थालिर हायथा, मालफब
बायदिया थाइसेयाव से
रांनिबो बारा जायो।

थालिर आथिया एबा
जाहुवानि फस्लाखौ
ओंख्रि जानायबादिनो
थालिर दावखानि फिथाइखौ
जोँनि गासै गामियावनो
ओंख्रि जायो।

थालिर फिथाइनि
मैखुनाबो बेसेन दं।

बिनि बेसेना मोनफायाव
जि रां जायो समाव।

जोँनि गामियाव थालिर
मैखुनखौ ओंख्रि जायो
आरो दाउदै दिँखिया
बायदिजोँ लगायनाबो
फाजा जायो।
Posted: 2014-12-21 06:04:15 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet