हा फिसा हौवा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

फुंनि 9 रिँगा बाजिनाय
लोगो लोगो थाइगिर दन्दर
गुदि फरायसालिनि
घन्टाया गाबो।

फरायसालियाव जायनो
सिगां सफैग्रोनो हायो
बेनो घन्टाखौ दामनो
मोनो।

दिनै थेफ्रा खुंगुरा
दामनो मोन्दोँ।

9.30 रिँगायाव थिखो
हाजोआरि माष्टारा
सफैयो।

बबेनिबा मानसिफोरा
बिनि उन दाजाब मुंखौ
हाज'वारि होनना बुङो।

नाथाय थाइगिर दन्दर
गामिनि मानसिफोरा एसे
बोरैबा खोनायो होननानै
गावसोरनि उन दाजाबना
लानाय मुंखौ हाजोआरि
खालामना लाबाय।

बिसोरनि बादिब्ला
हाजोआरिआ थिक
गोरोबथारनाय।

दिनै थिक समावनो सफैदोँ
थिखो माष्टारा।

दामानि राजखान्थिनि
बार नांनायखाय
फरायसालियाव फैनो
जोबोद बादोँ बियो।

मानोना बेनसार स्कुलनि
माष्टारा दाबो उदै
बुंजासे मोनजाया।

दामानि फोरोँनोबो खुनो
थिक गोसो जाया बियो।

समखौ आदाय खालामनो
थाखायल' माबा माबि सल'
खिन्थाबाय थायो।

बेफोर बादियाबो
आनजादाव सम सम फैयो
फैया नङा होननानै मासे
दाउखौ गोसोखांनो
नांस्लाबै दाउआ बहाबा
रोमै रोमै गाबना
बिरलांदोँ-


"हा फिसा हौवा, हा फिसा
हौवा" होननानै।

थिक दं दिनै बेखौनो
थाइमफास खालामगोन।

 थिखो हाजोआरि माष्टारा
गोबां फरायसानियाव
सोँबाय बियो-

"हा फिसा हौवा दाउआ मा मा
होननानै गाबबावो?"

मेँख्ल'आ बुंबाय-
"खान्थाल बेगर, खान्थाल
बेगर होनो"

बंगाया बुंबाय-
"खान्थाल गेसाव,
खान्थाल गेसावबो बुङो"

थेफ्रायाबो बुंबाय-
"मोसौ बेदर, मोसौ बेदरबो
होनो"

बेबादिनो सा 15निबो
बांसिन फरायसाफोरा
मोनफा मोनफा फिन
होबाय।

सोरबा बुंबाय-

"लाफा सायख' लाफा सायख"

"थास' ओँख्रि, थास'
ओँख्रि"

"मेब्र गाला, मेब्र
गाला"

"लावथाइ बेगर, लावथाइ
बेगर।"

ओजोँ नाथाय मेब्रआ
गावनि मुंखौ बुंनायनि
आरो गाला होनदेरनायनि
रागाजोँ बांबुरखौ
गावनि स्केलजोँ
खुबैगासिनो माथायाव
थां।

रौआरौ गाबनानै होबाय।

उसुं सेरावनो बिसोरनि
न'आ, बिनि अनसुलि बिमाया
जानो हागौ खोनाहैबाय-

बियो फैगोन- "आयै फिसा
हौवा, आयै फिसा हौवा"
होननानै।  
Posted: 2014-12-21 08:56:29 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet