खिन्थानानै ला फाग्लि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दुमे ब्रह्मआ जोँनि
गामिनि।

गामिनि माने जोँनि
नसुंसेरनिनोथार।आदै
लावगानि फिसाजो।

देग्लाय कक्राझारनि
हिनजावसा
फरायसालिमायाव
फरायदोँमोन बियो।

लोमजानानै नआव
थाफैनाया दान
मोनसेयानो जालांनोसै।

गोसो थोनाया कक्राझार
बबेबा औवाबारि
थिँजायनिनो होननानै
बिमा लावगियाबो एसे
मिथिगौ।

दिनै बेसेबा गोबाव
जाबाय दुमेया मोजाङै
हामाखै।

बाङाइगामिनि लआर आसाम,
चेन आगोष्टेन आरो बहाबा
बहाबा लांनायबो जाबाय।

रोजा रोजा गोबां
रोजायैनो रांबो खर्सा
जालांबाय।

नाथाय बेमारखौ नायनो
रोङाखिसै जाखो ना
बेमारानो गैखाया जाखो
दुमेहा मोजाङै मिथिनाय
जायाखिसै।

बिफा लावगाया आमटेका टु
साफागुरि अट सालायो।

सानसेयाव बाजौनिफ्राय
से रोजासिम बोसोरनै
सिगांनिफ्रायनो
खामायदोँब्लाबो
फिसाजो लोमजानायाव रां
दाहार लागुनांलायबाय
बियो।

फैगौ से सप्तासेसोनि
गेजेरावनो मा बेमार
जामारदोँ मोजाङै नायनो
कक्राझारनि रुपनाथ
ब्रह्म हष्टफिटालाव
जिबा रोजा रां दाहार
लाबावनानै लांनो
थियारिमोन लावगाया।

नाथाय जेबो बेमारानो
गैखाया होननानै बिसि
लावगि लांनो राजि
नंलिया।

सानथामसो
सिगांनिफ्रायनो
बिरहांगामियाव
खारसननानै हाबा
जाहैनाय दुमे बिलोगो
हाम्फेया बिलोगोआ
लोमजादोँ नायनो होनना
दंफैयो।

दिनै लावगिनि बोसोन
बादिनो हाम्फेया
बिलोगोखौ फुस्लाय
फुस्लाय सोंदोँ-

"खिन्थानानै ला फाग्लि,
खिन्थानानै ला
हामोनो।"

"जेबो जायाखैहाय
फाग्लि, नोँखौलाय आं
मानो थगायनो?

खेबसेल'सो माब्लाबा
खुदुमलायदोँमोन।"

गले गले सोँनानै
हाम्फेया बुंबावदोँ-

"दा लाजिहाय फाग्लि,
थगायनो नाङा।

खिन्थानो लाजिनानै
बेसेबां लेलाय लेलाय
थानो?

खेबथाम गाहाम आहुतिबो
होनाय जाबाय हामाखिसै।

यज्ञ होबाथ' हामथारो
बेमार जादोँब्ला।"

"जायाखैहाय लोगो
जायाखै, नोँखौ आं मानो
थगायनो?"

गामिनि बुरैसा बुरैसा
दिनै गोबां सिलायाव
ग्रोन जाफैदोँ दुमेनि
लोमजानाया बारा जादोँ
होननाय खोनानानै। 
Posted: 2014-12-21 09:01:29 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet