आंनि गोमानाय बेराम , by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

इं 2012 मायथाइनि नबेम्बर
दाननिफ्राय
सोमोनांथावै आंनि
जानाय बेरामा मार्ष 2013
मायथायावसो
हामदोँमोन।

आंनि बेरामा हामनाय
समाव आं मानोबा डाक्टर,
आय-आफा, सोरबा लोगोनि
अनगायैबो
सोरजिगिरिखौसो बांसिन
साबायखर होदोँमोन।

नाथाय बिदि होननानैबो
आं आंनि गासै आंगोफोरखौ
साबायखर होआलासेनो
थानो हानाय नङा।

आं आंनि बेरामा जानाय
समाव सोरजिगिरिनाव
गोसोजोँ गोसो जेब्लाबो
गाबगु खुगु आर'ज
खालामदोँमोन।

आं लाजिदोँमोनबो
खैफोदनि समाव "गसाइ
गसाइ" होननाय बाथ्राखौ
गोसोखांनानै।

नाथाय आर'ज गाबनानैनो
देहानि बेरामा खारा,
थारैनो मुलिखौ
जाखाथारनांगोन।

बेरामा जायोब्ला
बिजिबो थुनांगोन,
थुनांगौ जायोब्ला।

फुननांगोनबो जुदि
फुननांगौ जायो होननाय
गियानिफ्रा बुंनाय
बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ।

बेखायनो आर'जनि सेर सेर
आं मुलि जादोँमोन,
लोँदोँमोन आरो बिजिबो
गंबासो थुजादोँमोनबो।

आमटेकानि गंसे
फार्मासियाव गंबा बिजि
थुजानाय समाव आंनि
थाफ्लियाव गोबां सानाय
जादोँमोन।

रान्नायनि थुदोँमोन
बिनि थाखायनो थाफ्लि
आदै आरो आथिँ गोरान
जालांदोँमोन।

सोरलाब सोरथाब सोलेर,
बायथेँथेँ आथिँखौ
लानानै बिनि थाखाय आं
गावखौनो जोबोद लाजिनाय
मोनदोँमोन।

आरोबाव गंबानि बारा आं
बिजि थुजानांगौ
दंबावोब्लाबो
थुजायाखिसै।

मुलिखौ थेवबो जागासिनो
थाबाय आरो लोँनांगौ
जानायखौ लोँबायबो।

डाक्टरनि मुलि आरो
गावारि बानायनाय
आयुरबिडिकनि मुलि
बायनानै आफानिफ्राय
गोबां रां थांदोँमोन।

जानो हागौ "रांआ थांथोँ,
आंनि फिसाया हामबानो
जायो" आफाया सानदोँमोन
जानो हागौ।

सानसेखालि आफाया आंखौ
बङाइगावनि आंनि
बेरामखौ नायनो थाखाय
लाना थांदोँमोन।

फाग्लाष्टान सेरनि एस
कुमार हस्पिटालाव
हाबदोँमोन ओइनिखालि
(1/3/13) आंनि बङाइगावनि
मुंदांखा CEC कम्पुटार
सोलोँसालियाव ICA आनजाद
दंमोन।

एस कुमार दैसा
फाहामसालियाव गोबां
होँगो दोँगो मानसिनि
थाखाय बेसेबांबा
फारिलायनि उनावसो आंनि
मुंआ जायगा मोनदोँमोन
उन जानायनि थाखाय।

बेबादिनो नेयैनो
नेयैनो 12 रिँगा
बाग्लायनानै 1 रिँगा
गोग्लैहैदोँ।

अब्लाबो आंनि मुंखौ
मोननो बेसेबांबा आद्रा
थादोँ।

नाथाय ओरै ICA आनजादनि
समा जाबायानो।

बेराम नायजानायनि
थांखिखौ सिफायनानै
उल्टा फैफिनो आरो CEC आव
फैनानै खुनुरुखुम थाला
मोनथाम गोजौआव
गाखोनानै हाया हाया
आनजादखौ होयो आं।

बिनि उनाव आरो बेराम
नायजानो डाक्टरनाव
थांफिन्नाय जायाखिसै।

बेबादिनो सानफ्रामनो
मुलि जायो, सोरजिगिरिखौ
आर'ज खालामो।

फुं फुंआव सानफ्रामबो
सान ओँखार जेन्नाय समाव
आं दुब्लियाव लासै लासै
खारलाङो।

गुसु गोजोँ निहोराव
आथिँखौ गाहैबाय थायो
बेबादिनो आं फुंनि 5
रिँगासोनिफ्राय 7
रिँगाहालागै
दुब्लियाव
थाबायग्लाङो।

हाया हाया लासैयै खारो,
बियाम खालामो।

आफाया दुब्लियाव हाल
एवब्ला आंखौ गल'ल'
नायहरोमोन।

सम सम हाल एवनायखौ
दोनथ'नाबो दान्दिसे सान
गोरलैखौ नायहरोमोन।

हाथासि मोखांजोँ आंखौ
माबा सान्नायाव
नायोमोन।

बेबादि साना थांबाय
थाबाय गामिनि माखासे
लोगोफोर आरो बैसोआव
सोमोन्दोआव आमाय आदै
जानायफोरा अजा हमनो
थिनबाय, नायखां जानो
थिनबाय, मोजां मोजां
अजानि मुंबो
रायखांबाय।

नाथाय आं अजानि मुलिबो
सानाखै, नायखांनायनि
बाथ्रायाबो बेसेबा
गोजानावमोन।

आयुरबिडिक आरो
डाक्टरनि मुलिजोँ आरो
आंनि गोदान हुदाजोँ
लासै लासै आंनि बेरामा
हामबाय।
Posted: 2014-12-21 09:04:44 UTC

Current vote: 9. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet