बहुतनि मैसो हगारनाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मोनसे गामियाव सासे
माहाजोन दंमोन आरो बेहा
गोबां मैसो बाथोन
दंमोन।

जेब्ला बिनियाव सासे
गोदान लावखार थाफैयो
अब्ला गोबाव
समनिफ्रायनो हरफ्रोम
हरावनो मैसोआ माथाम,
माब्रै आरो एखमबा
बिनिबो बांसिन गनानै
मानसिफोरनि आबादखौ
जाहैबाय थादोँमोन।

बेबादिनो लावखारा
बयजोँबो रायजाबाय
थादोँमोन आरो जुरिमाना
होनांबाय थानायाव
माहाजोनाबो हाजासे
लावखारखौ रायबाय
थाबदोँ।

सम सम माहाजोना
लावखारखौ बुदोँमोनबो।

बेबादिनो लावखारा
जेसेबांखि मैसोखौ
मोजाङै खाया, मैसोआ
गबाय थायोआनो।

जेबो सानबाबो सानख'नोनो
हाया लावखारा।

सोर हगारो सानफ्रोमबो
हराव? बिदि साननानै
सानसेखालि रागा आरो
दुखुजोँ खासि लानानै
मैसो खाग्रा गलियाव
मैसोजोँ थाफानायसै।

नेयै नेयै हर गेजेर
जाब्लासो औवा
बिजौनिफ्राय सोदोब
होलायनानै
बाथिँग्लायबोना खानाय
गोलाव, हाथाइ गोजोँ
ख्लाब ख्लिब जोँनाय।

थर्सबादि मेगनजोँ
स्रां स्रां खालामनानै
ओँखारबोनायसै बुहुतआ।

आरो मैसो गलियाव
हाबफैनानै मैसोखौ माफा
माफा हगारना (खेँना)
होनायसै।

बेबादिनो मासेनि उनाव
मासे हगारना जेब्ला
लावखारनि खाथिसिम
सहैयो अब्ला लावखारा
बुहुतखौ थाब्रुम
खानायाव हमनानै
खासिजोँ हाथारनायसै।
Posted: 2014-12-21 09:08:12 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet