मिनिनो नाङा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आलासि फैदोँ गौहाटी
नोगोरनि।

स्रेँग्रा।

गोजां बोथोर।

आंजोँ लोगोसे
दुब्लियाव मोसौ
लायफादोँ।

आं उनाव, 50 मिटारसो उन।

गलि खाथियाव
मोनफैथारबा आयआ
लामायाव बेजोँ ग्रोब
नुजायो।

आयखौ बियो बुङो-
- न'आव खायोदा मादै?
मोसौखौ।

- नङा; बाबु,न'आव खाया।

- अबाव खायो
बिदिब्लालाय?

- गलियावसो खायो।

- अबावथो गलियालाय?

- हि: हि: हि:-
आलासिया लाजियो।

आं सोमो नाङो।
Posted: 2014-12-22 06:47:17 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet