लिटार, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

- हाब लावां मा खालामनो
सानखो नोँ फिसाफोरखौ?

गासैबो बेखार
जाजोबथारबाय माथो।
साब्रै गाहाम।

- गोरिबलै आदा।
मा खालामनो?
थाव- संख्रि फानलुआवनो
थांजोबथारो गासैबो।

- हाब लावां नोँ बेबादि।
सानफ्रामबो लोङो जायो
नोङो।

माब्लानिफ्राय
थाव-संख्रि बानलु
बायफेरखो नोँलाय?
हिनजावआनो सानफ्रामबो
दखन रोबै फिसि फिसि
मोदैजोँ गोलोमदैजोँ
संसार सालायगासिनो।

लाजियाखिसै नोँ?

- आं उन्दैसिनखौ एबाराव
फोरोँसिगोनलै आदा।

- दे दे,मोजांङै फोरोँ।
सरखारा गोरिब
गुन्द्राफोरनि थाखाय
बेसे मोजां गामियावनो
रां नाङा मा नाङा स्कुल
खुलिना होदोँ।

नोँहा मेगन थानानैबो
फिसाफोरखौ रोनाव
होदोँ।
मोना मोना हरना-गुना
अन्थाइ जोथ्रोदनोल'
रोँसिगौ नोँ।

- जाबायलै आदा।
जाबाय।
उन्दैसिनखौ
हामटि-दुमथिआव
फोरोँसिगोन आं।
इंराजि मेडियामआवसो
माथो लिटार लानो
हालायो।

- मा लिटार बेलाय?

- बुरजा नाम्बार
मोन्नायखौ बुङोब्रा
आदा।लिटार।

- हा: हा: हा: ।
लिटार होनालै फंबाय।
लेर्टा।
लेर्टा होन्ना बुं।

- हे: हे: हे: ।
जोँ जौ लोँनायाव
लिटारखौनो बुङो।

बिदिब्ला जोँना जौ 
 लोँनायाव इंराजि
रायज्लायनाया जायानो।
Posted: 2014-12-22 07:06:41 UTC

Current vote: 8. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet