हारिनि इयुना जोँनि आखाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मोनसे हारिनि थांनाय
आरो थैनाया सोनारो
बिसोरनि गोदानै जोनोम
जानाय लाइमोन
खुदियाफोरनि आखायाव।

बेखायनो मोनसे हारिनि
थांनाय आरो थैनायखौ
सानोबा नोजोर होनांगौ
जायो गोदानै
जाखांबोनाय लाइमोन
सेंग्रा सिख्ला
फरायसाफोरखौ।

सोलोँथाइ गियान जेरैबो
जेरावबो दिनैनि
दैदेनगिरिफ्रानो
सांग्रां खालामनो
गोनां जायो।

दानि गोरोँ गियानि
जेरावबो राग'नाय हारिनि
मावथि थान्दैफोरा 

"जाखां लाइमोनफोर
जाखां आंगोनि
फरायसाफोर
हारिनि इयुना जोँनि
आखायावनो" होनना

सोलोँथाइनि फारसे लामा
दिन्थिनांगौ जाना
फैयो।

दानि मैखोम
दैदेनगिरिफोरानो
गियान आरजिनो थुलुंगा
होथारनांगौ आरो  गोदान
गोदान समायनासिन आबाद
सोरजिनो,

हारिनि सिनायथि,
जौगासार होनो
जोँ गावनो थांना
थानांगोन होनना बोसोन
होनानांगोन।

जाहाथे मोनसे हारिया
गुबुन मोनसे हारिजोँ
इनाय बानाय गोहो
गोलोन्दांनि थाखाय
सोबख' जानो हाया,

गुबुनजोँ गादबजानो आरो
सोबख' जानो हाया।

दिनै जोँ बिगियान आरो
सोलोँथाइनि मुगायावबो
गियानखौ हारि नाङै दाना
लानो हायाब्ला
हारिनि मोन्थाइ,
सिनायथि
रैखाथि होनो हायाब्ला
गुबुननि अराय बान्दा
जानानै थानाया खौसेथि
सिनायथि जानाय नङा।

दिनैनि समाव मानसि
जानानै जोँ मानसिनि
सिनायथिखौ हारि नाङैनो
समानै होनो सम
जाथारबाय।
Posted: 2014-12-26 10:36:09 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet