बैसागु, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मुलुग मिथिँगाया
जेब्ला
गोरान रानस्राव
जालाङो-
अब्ला फैयो गोदान बोसोर
बैसागुआ,
आबादारिनि दुब्लिया
जेब्ला
खराननि गोरान हाथाय
खिन्थियो-
अब्ला फैयो
बार-दै-सिख्लाफ्रा,
लोरबां बोलो गैयै
मिथिँगायारिखौ
गोदान सोमखोर
जांख्रिखांनाय
लाबोयो।
बैसागु, बोसोरनि आगु
रानज्रिँलांनाय
बिफां-लाइफां
आरो बेन्दोँ-
रायदोँफोरखौ
गोदान सास्रिनाय
होफैयो जिउ बोलो,
मेसेबनाय मिथिँगाखौ
गोदानै
जिउ होफैयो सोमखोर
दुलाराय बुहुमाव।
जिउ जाखांफिननाय गोरबो
बोलोजोँ
दाउ खौऔआ दैबायो
रादाबखौ
रिँखाङो मिनि खुसि
मिथिँगायाव
सोमखोर फैलाव बुहुमाव;
एम्बु बंग्लानि गाबनाय
ना खुर्स्रानि हालि
हालि जावबायनाय
गुरुम गुरुम अखा
खोरोमनायजोँ
खाम,सिफुं,जथा,सेर्जा
बायदि गोमखाङो
आंगो गामि गामि
जेरावबो
आय' बैसागु लाबोयो
गोदान बुहुमाव
बार-दै-सिख्ला;
सोमखोर खालामो
बुहुमखौ।
Posted: 2014-12-26 10:48:15 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet