गोजोनफुरिनि आबै, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गोजोनफुरियाव लजिँ
थाना बङाइगाव कलेजाव
फरायनाय समाव सम सम
आबैमोनहानाव थांबाय
थायोमोन आं।

आबैया ओरैबादि अनोमोन
जेन'बा आं आबैनि
फिसौज्ला नङा, असे
फिसासो।

आबैनाव बिदिनो
माब्लाबा सानफा थोलो
टिभिबो नायबाय थायोमोन
आं।

माब्लाबा सानसुनि,
मोनाबिलिनि जानाय
ओँखामखौबो बेयावनो
जायोमोन।

माब्लाबा नाथाय आबैआ
ओँखाम जानो थिनबा आंहा
लजिँआव संना गारबोबाय,
जानांसिगौल' होनना
थगायोमोन।

मानोना आं
सानफ्लाङोमोन-

मावा दाङा गुबुननि
माबोरै जागारबाय थानो
हायो?

बेबादिनो सम सम आं
जोबोद लाजियोमोनबो
सिरि सिरि साननानै।

गोजोनफुरियाव लजिँ
थानाय समाव आबैआ आंखौ
हाजासे मदद होदोँ।

बेखौ आं माब्लाबाबो
जिउनि जारिमिनाव
रिफिनायल' होननानैनो
बावनो हाया।

जेब्ला आं 2012 मायथायाव
थाखो 11 नि आनजादखौ होयो
अब्ला आं मोनसे बेरामाव
गोग्लैदोँमोन।

आंनि फारनैबो आथिँआ
हान्थु जरायाव
मिजौग्रा जादोँमोन।

बेसे लासैयैनो नबेम्बर
दाननिफ्राय
जागायदोँमोन।

आं ओरैबादि दुखु
मोन्दोँमोनदि बायदि
बायदि सिन्थायावबो
गोग्लैदोँमोन।

आंहा ओरैबादि खष्ट
मोन्दोँमोनदि थोँनै
आथिँजोँ आं थाबायनो
हायैयानो जादोँ
होननाबो बुंजायो।

मानोना आं गसंनाय लोगो
लोगो मिथिस्लाबै
जग्रबफिनो।

बैसोमुथि हाया आंनि
आथिँखौ सुम्बुकआ
सुम्बुकखौ जेरैबादि
बोगथाबो बेबादि
बोकथाबदोँमोन।

आथिँ फारनैया आंनि
मोन्दांथियाव जोबोर
गिलिर जादोँमोन।

बेयो थारैनो
फेरालाइसनि महर लानो
हमदोँमोन होनना आं
सानदोँ।

बे समाव आं जोबोद
खष्टयै जानायनि थाखाय
संना जानो गोनां
जादोँमोन।

सम सम थाबायनाय फावैनो
दरखं बायदियाव ग्रब
हथाट जग्रबदोँमोन।

सानसेखालि आंनि
हालोदखौ नुनानै हारसा
फेमिलि थानाय आब' (बिजु)
आ आबैनिसिम खौरां
हरदोँमोन।

बे समाव आबैया गावनि
न'आवनि खामानि
गारनानैबो आंनो दै
गुदुं फुदुंना
होदोँमोन।

बियो आरो हाजासे बोसोन,
गियानखौ होदोँमोनबो।

बिनि थाखाय मा मा मुलि
जानांगौ, माबोरै सोलिनो
नांगौ फोरोँदोँमोनबो।

आं गोसोखाङो दिनैबो
थारैनो आबैआनो आंनि
सासे बिमायानो बैसमाव
जेन'बा।

बिनि अननाय बिनि
फोरोँनाय आरो बोसोनफोर
होनाय।

बे समावनो आं गोबां
सानग्रा जाबायमोन, गुदि
गैया बिजौ गैया बायदि
गोसोनि बाथ्रा।

एसेबां खष्टयैबो
थाबायनो हाया मानो?
गोसोनि मिजिँआ फैमाल
जासिगोन साननानै आं
गावखौनो सम सम फोजोबना
लानो सानफ्लांसैमोन।

जोबोद खष्ट आरो बिखासे
दुखु लानानै आं
खुनुरुखुम थाखो 11नि
जोबथा आनजादखौ
फोजोबदोँमोन।

साइकेलाव खुनुरुखुम
गाखोनानै आरो
सालायनानैनो आं
थाबायनो हाया हाया
आनजादखौ फोजोबदोँ।

माब्लाबा सम सम
साइकेलाव गाखोनाय समाव
आं ज्रब
गोग्लैफिनदोँमोन।

सिनायै मानसिफ्रा आंखौ
नायगोमोदोँमोन।

आं आरो खुनुमथैसो बबेबा
गोजौ हायाव थानानै
साइकेलाव गाखोदोँमोन
आरो लासै लासै साइकेलखौ
सालायदोँमोन।

बे समाव लोगोफोराबो
आंखौ सोमोनांथावै
नायगोमोदोँमोन
बायदिसिना गोसोजोँ
जानो हागौ बिसोर
सानदोँमोनबो।

नाथाय आंनि गामिनि
मानसिफ्रा बायदिसिना
दायना अजानि खोथासो
सानना आंनि खोमायाव
बुंदोँमोन।

आंहा फोथायनाय दंमोन
"आंनि गोरोन्थियावनो,
आंनि बेबादि बेरामा
जादोँ।"

मानोना सानफाथोलो आं
न'सिङाव जिरायना सल'
बायदि फरायना आरो आंबो
जाबा दाजा गावनि
सानस्रिजोँ खन्थाइ सल'
लिरनानैनो थायोमोनबो।

बिनि थाखायनो आंनि
बेरामा थैनि माखासे
जाहोनाव जादोँ।

2013 मायथाइनि मार्ष
दानाव आंनि बेरामा
फुरायै हामदोँ।

बिनि थाखाय आफाया 2
रोजानिबो बारा रां खरसा
खालामनांदोँ जानो
हागौ।

थांनाय 11 थाखोनि
आनजादखौ मोजाङैनो
फरायनो हायाखैब्लाबो
बिमानि राव बर' आयदायाव
लेर्टा (85) मोननानैनो आं
नैथि थाखोआव
उथ्रिदोँमोन।

आनजादनि रिजाल्ट
मोननायनि साननै उनाव आं
आबैमोननाव थांनानै
गोजोन मिनिसुलु मोखां
दिन्थिदोँमोन।

आबैया आंखौ साबायखर
होदोँमोन।

आबैया जौ फानो, सम सम
आबैजोँ आं फुं-फुंआव
थांनानै मोजां गाज्रि
थानाय आरो सोलिनायनि
बाथ्रा रायज्लायोमोन।

नाथाय जेब्ला जौ
लोँग्रा सोरबा
फैयोब्ला आंखौ
बाह्रायाव थानो
होआमोन।

न'सिङाव हाबना टिभि
नायनो थिनोमोन।

आंबो नायोमोन, आं
बांसिन खमलायनाय
(रेष्टलिँ) खौनो नायनो
मोजां मोनोमोन।

नाथाय आबौआ समाव
नायफाबा खोला भारतनि
सावथुनखौ नायनो गोनां
जायोमोन।

आबौआ खोला भारतनि
हिन्दी सावथुनखौनो
मोजां मोनोमोन
जानांगौ।

आमाया बांसिन रादाबखौल'
नायोमोन।

जानोहागौ थासारिनि
हारि आरो हादोदनि दाङा
बाजि, जौगानाय आरो
गोदोसोनाय गुदुं गुसु
रादाब बियो मिथिनो
लुबैयोमोन।

आमायजोँ लोगोसेबा आं
रादाबखौनो नायनो गोनां
जायोमोन।

मादै समायना (बिजुलि) या
आंनि सासे लोगो
फरायसा।

मादै समायनाजोँ आं सम
सम सावथुन जेखि फ्लिम
एबा रादाबखौनो नाया
कलेजनि आयदानि बायदि
फरायनाय फरायैनि
बाथ्राखौ
सावरायलायोमोन।

डिग्रिखौ जोँ मोनसे
आयदायावनो मेजर
खालामदोँमोन।

बेबादिनो मादैजोँ
आंजोँ मोजाङै
फरायनायनि खाबुखौ
खालामदोँमोन, बिजाब आरो
आयदानि नट बहिफोरखौ
सोलाव लालायोमोन जोँ।
Posted: 2014-12-26 10:55:39 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet