साजाया सोरहा ?.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

सिबाय मिथिँगाया बा
बोसोर जेल जानांनानै
दारि दुरि,खानाय लावहाब
बोलायनायनायाव बिसि
दैमु रानिया
सिनायस्लाब
हायाखैमोन।
सिनाय खानायबो नङा
मानोना फैदोँबो फैदोँ
हरनि 7.30 रिँगा समावसो
सफैदोँ।
अब्ला दैमु रानिया
फिसाजो
रायज्लायस्लिँनो
रोँनायजोँ लोगोसे
मोनाबिलिनि जानायखौ
फोजोबथारदोँल'मोन।
मोनाबिलि खोमसि खोमसि
सिलायाव थं गसंनानै राव
होफैनायाव दैमु रानि
बिसिया ओँखाम
संग्रायावनो गिनानै दर
फांथेनानैसो थानो
मेवखांथारबायमोन
बिख्लोआ।
बिसिनि गिहां रायदाव
फिनहां गासैखौबो हमदां
हानानै मिथिँगाया "आं
मिथिँगासो" होनना सिमान
लानायावसो हरखाब गिनाय
बिख्लोआ फेँफोना
जाखांफिनदोँ।
बा बोसोर जेल
जानायनिफ्राय दिनैसो
सौफैदोँ न'आव
मिथिँगाया।
मानि थाखायदि जेल
जानांखो बेखौ दैमु रानि
बिसिया दिनैसिम
मिथियाखै।
मिथिनो नाजादोँमोन
नाथाय गामिनि रावबोआनो
मोजांङै मिथिया।
माब्लाबा
सोरनिफ्रायबा हाथाय
जानायाव खोनादोँमोन
मानसि बुनायनि थाखाय
मिथिँगाखौ मार्दार केस
होनानै गवालफारा जेलाव
दैथाय हरदोँ।
दिनै मेँग्लिहाबनाय
फिसायनिफ्राय सोँना
लाजोबथारगोन दैमु
रानिया।
सिबाय बिसिनि मिथिनो
लुबैनायाव
मिथिँगायाबो
मोनाबिलिनि जानायखौ
फोजोबनानै उन्दुनो
लागोआव मेँग्लिनाय
देहायैनो फोरमायलाङो।
................ 
सिरां जिल्लानि फिसा
गामि "खान्थालगुरि"।
देग्लाय मेला मिथिँ
खुंङै खुंङै मेँनाय
मोनथारबाय मिथिँगाया।
सिबाय मा खालामनो
गामिनि गेजेरावनो
गोरोँसिन।
बांसिन फरायनाय
मानसियानो गैया।
गामिनि बयनिफ्रायबो
गोरोँसिन बांसिन
फरायनाय जानायलाय
देरसिन बिबानखौ
रुजुन्ना लानांदोँ।
बि ए फास जानानै एम ए
फरायहांना थानाय।
साख्रि नागिरब्लाबो
जाथारिलाय गामि
फोसाबनाय समाज
सिबिनाय।
हालामनि हारिनि फिसा
फिसौ बिबानजोँ लोगोसे
गोबां मावसोमनायाव
बाहागो लानांदोँ।
थांनाय दान मोनसे सिगां
दैमालु इउनिट आबसुनि
आफादगिरि सायख'जाबाय।
आरो निसिमा दखरा
आबसुनिबो बिथाङा
सोलोँथाइ नेहाथारि
महरै थिसन जाबाय।
नै बोसोरानो जानोसै
उन्दैनिफ्राय गाव
मोजां मोनलायबोनाय
अनसुलि बिसि दैमु
रानिजोँ हाबा जानाया।
दा सासे उन्दै बावैसो
जोनोम जानायनि बिफाबो
जाबावबाय।
सानसेखालि सोरांस्लाब
मोनै गोदो गोदो
उन्दुलांफुनाय फुंनि 4.30
सो रिँगायाव सोरनिबा
नंबर रिँ जाफैदोँ
मिथिँगानि फनाव।
खर'सायाव दोनना लाखानाय
हताट सिरि मोन्ना
रायज्लायदोँ-
- हेलौ ! सोर जाखो?
- आंसो बिमल।
- अह, फुंजानि फुंजानि मा
खौरां?
- खौरांआ ओरै... बे
थिनथ्लांगुरिनि बुरखं
अजा बोराया जोँहानि आबै
नालायथि बुरैखौ दायना
होनना फोसावदोँ।
बे बुरखं बोराया जोबोद
मोजां नायखांनो
रोँथारगौनो।
दा बेनिखायनो जोँहानि
आबैखौ रायजोफ्रा दायना
सानमारना बुथारनो
थियारि जागासिनो
दंथारो।
- हाब !!
नोँथांनि आबै
नालायथिया
माब्लानिफ्रायथो
दायना जाखो?
गोलाव हां बोनानै
जिरायनाय
बिसिनानिफ्राय सिखारो
मिथिँगाया।
र' नायनि आं।
माबादि नायखांग्रा
बुरखं अजा बेलाय?
गोसो सिङाव सानना लायो
मिथिँगाया।
फुंथारावनो
सिखारनायनिफ्राय
दुब्लि आरो फोथाराव
बेरायग्लांनानै मोखां
गन्थं सुस्रांनानै
फुंनि जानाय आदारखौ
जायो।
बिनि उनाव साजायै
देलायै
थिनथ्लांगुरियाव
थाङो।
बुरखं बोरायनि न'खौ
नुयिलाय गामिनि सासे
सेँग्रानाव सोँनानै
थांदोँ।
बुरखं बोरायनि न'आव
सौहैमारैनो मिथिँगाहा
नुहैबाय।
थाफ्लि हान्थु सोमाव
सोमाव सियाराव ज'ना दं
बुरखं अजा बोराया।
न'खौ खेबसे मेगन
फिदिँस्रांना बुरखं
बोरायजोँ रायदावदोँ
मिथिँगाया स्राय
गुजुस्रेमना।
- बुरखं अजा बोरायनि न'आ
बेनो नामा आबौ?
- औ बेनो।
आंनोथ' बुरखं बोराया।
फा मानोथो नांगौ जादोँ?
माबाफोरसो जाबायदोँ
नामा?
- औ आबौ।
आबौआ माबा माबि
रोँगौना।
- रोङाबा माथो।
जिराय जिराय।
मा जादोँ?
सियार बोथ्रोदना होयो।
- आंनि गोसोआ बोरैबा
जादोँ।
नायजागोन नामा आबौ?
- फा नायजाया मा जानो?
- बेसेबांसो लागोन आबौ?
मिनिस्लु जायो बुरखंआ।
आथिँ मुसुरनानै
मिथिँगाखौ बेरलाव देग'
देग' नायो।
गोनो गोथो गैया जासे
थब्लं बुंङो-
- लानायालाय मानसि नायै
मानसि लानाय जायो।
नोँहाबा मा जादोँ?
एसे मिनिस्लुना बुंङो
मिथिँगाया-
- आंहाथ' बैसोआबो जाबाय
आबौ जाया नङा।
आर्सा आबौ आं माब्ला
हिनजाव मोनबावगोनब्रा?
- हाब ! सोर जाखो मा मुं
बबेनि?
नोँ नोजोर होनाया?
- आंथ' रावखौबो नोजोर
होथ'वाखै आबौ।
- नै नै।
नोँ एसे
खिन्थाब्लासोना आं
बुंनो हागोन।
नायखांनो हागोन।
- आंहाथ' गोसो थोनाय
गैयालै आबौ।
रोँगौना आबौआ?
- र' बिदिब्ला नोँनि
आखाया हरनायसाय।
- दे आबौ जागोन दे।
मिनिस्लु गावनि आखायखौ
हरो मिथिँगाया।
बुरखंआ आखायखौ बिलिर
बिलिर नायो।
मन्ट्र आवरायो जोँ
नायहाबनानै-
- "अम ह्रिँ ख्लिँ फोद से"
बारा गोबाव गैला नोँ
आबौ।
जायखौ नोँ गोसो बेखौनो
बे बोथोरावनो हाबा लानो
हागौ।
बे बोथोराव हाबा
जाथाराब्लाबो बे
बोसोरावनो नोँजोँ सासे
गुफुर गावदांदां
सिख्लाया साफिदेरनो
हागौ।
दिव दिव रागा जोँबाय
मिथिँगाया।
बारा बारा रागाखौ हमथा
हायैआव थाव गोमलायनाय
सोबाबायबो।
रागाजोँनो सोबासे
सोबानानैबो बिखुंआव
फंनोसो गोमहो
थारबायबो।
सानाय मोननानै आयदै
आयदैयानोसै बुरखं
बोराया।
मिथिँगानि बेरलाव
नोजोर आरो रागाखौ
नुनानै थोर मोदोम
मावजोबथारबाय।
बुथार थारसिगोन
सान्नानै हब्रा हब्रा
नांनायनि बारा
गाबख्रावनो हमथारबाय।
गामिनि रायजोफ्रा खोना
हैनायाव बयबो हाखु दाखु
खामानि मावनायफोरखौ
दोननानै बुरखं अजा
बोरायनि सिलायाव ज'
जाफैजोबो।
मिथिँगाया रागाजोँ
बुरखं बोरायखौ हां हां
सैमा सोँनायबायदि रायो
आरो फंसे सियारजोँ
होबावनो नागिरनायावनो
गामिनि रायजोफ्रा
हमथायो।
थोर थोर मोदोम
मावनायजोँ बुरखं
बोराया मोखां सोम सोम
जाना थायो।
रागाखौ कामार अरखि
सुफुंनायबादि
देखायनानै हौ हौ बुंदोँ
मिथिँगाया-
- साय बेट्टा सिनायाखै
मानसिखौ।
नोँबादि नंखाय रायखश
अजानि थाखायनो समाजा,
गोबां गामिया खोमसियाव
दं दिनै।
हारिनि माखासे गाज्रि
फोथायनाय गोमोराखै
दिनै।
दिनै नंखाय इसोरनि मुं
लानानै नायखांनो आंनि
आखायाव बिलिरदोँ।
दिनैसो मानसिखौ लोगो
मोनबायथ'।
होम.. होम.. । 
Posted: 2014-12-26 14:56:53 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet