साजाया सोरहा ?.2, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दसे सिरि थाहाबो
सियाराव जिरायना आरो
मेँगानाय मोननानै
रायजोफोरखौ नायनानै
बुङो-
- रायजोफोर नोँथांमोना
आंखौ फ्राय सिनाया
सोरबा सोरबा।
आं खान्थालगुरि
गामिनि।
आं आबौ बुरखं अजाखौ
बुनायनि जाहोना बेनो
आंहा हिनजाव दंखायो आरो
सासे फिसाजो गथ'बो
दंसै।
खोनादोँ बयनिबो
खुगायाव गोब्रामनाय
राव दायना मानसि
बुथारग्रा नायखां
हाग्रा अजा दं।
नोँथांमोना फोथायो
खोमा आबौ बुरखंआबौ सासे
नायखांनो गोरोँ मोजां
अजा।
दा आंबो आबौ बुरखंखौ
नायखांहाग्रा सासे
मोजां अजा होननानै
खोनादोँमोन।
नायखांनोबो आं आनजाद
नायदोँमोन।
नाथाय आबौ बुरखंआ गोदाव
सोराव रांनि फालांगि
खालामदोँ।
रायजोफोर जोँ बेबादि
नंखाय बाथ्रा बुंनानै
खैफोदआव खोख्लैग्रा
मानसिखौ साजा होना
मोजां लामाजोँ
दैथिँनाया मोजां।
रायजोफोरा गावजोँगाव
सुब-साब रायज्लायो।
सोरबा सोरबा हय हय
सोरबा मिथिँगानि
हेँथायै बायदि सिना
बुंखुमालायो।
बे समावनो माखासे
फुलिषफोर हाबबोयो।
सोङा हवा मिथिँगाखौ
खायो।
जेबो थाल
मोनस्लाबाखिसै
मिथिँगाया फंसे खर'आव
गारला लावथिजोँ
बुजानायावनो
सांग्रेमा बिरनाय
मोनो।....

फारि फारि
खिन्थाखांनायनि उनाव
"उफु" सोदोब होयो
मिथिँगाया।
- बिदिब्ला नोँ जेल
जानांनायनि जाहोनना
बेदिसो?
- औ बेनोथार।
बुरखं बोरायनि
फिसौलाफोरानो आंखौ
मानसि बुनायनि दायाव
मार्-डार् केशाव
लागायना होयो।
- दे जाबाय।
उन्दुदो हरथौबाय।
बर'फ्रा बेबादिनोखा
जेबोखौनो गुवारै
सान्नो रोङा।
जायफोर सानै साथाम
सान्नो बुजिनो गोरोँ
बिसोरहाबो सम मोना।
दान्दिसे उनाव
मिथिँगामोना बिसि
फिसाय दो उन्दुलांबाय।

~~~~*~~~~
Posted: 2014-12-27 08:26:11 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet