आंनि उन्दै सम 0.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गोरोन्थिनि थाखाय आं
निमाहा बिआखै,
बिदोँ साजाखौसो
सोरजिगिरिनाव।

जाय साजाजोँ आंनि दाय
गोरोन्थिनि मोनसेबो
आरोबाव जिनिर थाखोमानो
हाया।

आंनाव दा मोनसे जिउ दं,
बे जाबाय मोनसे
थुनलाइनि लैथोआव
गोजोमनाय।

नाथाय थुनलाइखौ
गुबुंले खालामनो थाखाय
नङा, थुनलाइखौ गोथौसिन
आरो गोगोसिन खालामनो
थाखायसो।

थुनलाइआव लोहाबनानै
थुनलाइजोँनो बिसिगि
खानानै थुनलाइजोँनो
थैनायनि उनावबो लोगोआव
लाफा जाबाय थाथोँ होनना
थुनलाइखौ आं बुङो।

दिनै आंनि जिउ सल'खौ
आंनो रनसायगोन, मानोना
आंनि जिउ सल'खौ आंनि
बांसिन रावबो मिथिया।

थेवबो सुबुंनो दान
होलांनो सान्नायाव
आंनि दुखुआ बेसोदि-

आंनि मावफ्लांनाय
गोरोन्थिखौ आं
खोमानांगौ आन्दोयै।

नाथाय गोरोन्थिखौ
गारोबा आंनि सल'आ
अंगुबै जानाय नङासै?

बंङाइगाव (दा सिरां)
जिल्लानि आमटेका
जमनागुरियाव आयनि
न'मोन।

आमटेकानि सालगुरि
गामियाव आफानि न'मोन।

आयआ नायनो गावदां दां,
हायलो लो समायना
गुफुरमोन।

दाबो बेबादियैनो
गैद्रायैबाबो दं,
अब्लाबो द्लाम
सोलायबाय।

आयनियाव दंमोन बर'
सिख्लानि गासैबो गुण,
रोखा रोखा मोकथांजोँ
बेखेवजानाय।

आबौआ दिनै बाथौ
घोरोमनि, बै समावबो
बाथौमोन।

आयआ बिफाजोँ लोगोसे
बाथौ घोरोम
सिबिग्रायानोमोन।

बियो सैथोमोन, दा बियो
ब्रह्म घोरोमनि
बोसोनजोँ सैथोयैनो दं।

सम बोथोर आरो बैसो
मानसिनि जोनोम खान्थि
बादियै लहेन ब्रह्मजोँ
जुलिया जाबाय।

खाफालनि खोथा
बुंनांगोन जुलिनि उनाव
आफाया बिदा फंबाय
बुरजाखाय जुदा (आलादा)
संसार जाबाय।

नब'थिया आं जोनोम जानाय
दिनैनि रौमारियाव।

रौमारि गामिया
साफागुरि रौमारिनि
सोरामोन होनना सोरबा
सोरबा हालामनि गिबि
सुबुंफोरा बुंलांदोँ।

आंनि गामि रौमारिनि
सल'खौ बयबो बुङो
जायफोरा दिनै हालामनि
गेदेमाफोर।

गोदो रौमारिनिफ्राय
खारबोना गोजोनै बेव
हादान लाफैदोँमोन।

बेवनो बिसोर रौमारि मुं
होना बुंदोँमोन दिनैनि
आंनि गामिखौ।

बिसोर दा आंनि गामियाव
गैलिया, माखासे
थैलांबाय आरो माखासेया
बहाबा खारलांफिनबाय।

आंनि गामिया दा
आमटेकानि लिष्टआव
लाजाथावै फिसा गामि।

सा खोला लिँलिँ 1 कि.मि.
गोजान जानाय नङा।

सोरगिदिँ रौमारिखौ
समायना गुबुन गुबुन
गामिया बेँखनदोँ।

सानजा फारसे सालगुरि,
बालागारि बायदि बायदि।

सोनाब फारसे कुंगुरि,
सिमलगुरि बायदि बायदि।

साहाजोँ गोमोबिलि,
थास'बारि बायदि बायदि।

खोला फारसे सेरफांगुरि,
अक्षिगुरि, दैखरगुरि
बायदि बायदि गोम गोम
मंगलियान फोलेरनि बर'
गामि।

दा सिरां जिल्लानि
सिङाव थानाय मोनसे फिसा
आमटेकाया जेरावबो
जेरैबो बयनिबो उन जाना
थानाय बियाब।

बिनि जौगानाय आरो
दावगानाया जोबोद लासै
जालांनो हागौ गोजौसिम
हालागै।

आमटेकायाव मोजां गंसे
लामा गैया, बेनि
सुबुंफ्राबो बांसिन
सोलोँथाइ मोनै।

बेयाव दं गोरिब,
हावरिया, दुखुथिया,
दादागिरि साफा सानै आरो
बेवहाय गोरिब
दुखियाफोरखौ थगायना
जाग्रा सेल्थायमारा
देवानिफ्रा दिनैसिम
बांसिनदोँ।

बिसोर सोलोँथाइ मोनै
गोरिबफोरखौ थगायदोँ
आरो हाजासे सोबख'दोँ।
दैज्लां समाव आमटेकानि
गोबां गामिनि लामाया
हाब्रु जायो।

बबेबा गामिनि लामाफ्रा
जाम्फैनि महर लायो,
बांसिन लामाया मेसेँआव
थाबायनो हायैबादि
हाद्रि जायो।

आमटेकायाव सिगां सिगां
गुबुन गुबुन
हायेननिफ्राय 1965
मायथायनि उनाव हादान
महरै नब'थि
गायसनफैदोँमोन।

आमटेकायाव मोनसे दैसा
दं, दैसानि मुङाबो
आमटेकायानो।

बियो सान हर जिरायनाय
गैयै आमटेका हाथाइनि
सोनाबहा खोला मोखाङै रा
रा रिरि अराय बोहैदोँ।

Posted: 2015-01-01 17:00:43 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet