आंनि उन्दै सम 0.3, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दैज्लां फैयोब्ला।

आं दिनै गोसोखाङो
गासैखौबो फारि फारि
समनि बिसम्बिया जाखां
फैयोब्ला।

आंनि जारिमिनखौ आंनो
फिद फिद लेखा बिलाइआव
लेरखांनो गोसो जायो।

उन्दै समाव दैज्लां
फैयोब्ला बेसे
रंजायोमोन आं
लोगोफोरजोँ बोथोराव।

बेसेबा बहा थांखो दिनै
मिथिस'वा।

आंहा गोसोआव दं-

दैज्लां बोथोर, हुर हुर
बाना दै अखा भुटान
हाजोनिफ्राय मावरिया
हाजो जाना बोहैबोनाय।

बाज्ल बाज्ल दैया
दाहाराव मोसाबोयो,
गांगा थफानि सिं सिं ना
खान्दा बालाखावा
नास्राय निस्ला
बायदिमोना खुसियाव
गोजावबोयो।

जोबोर अखा आरो जोबोद
गुसु, अब्लाबो जोँ
गन्थामाराजोँ ना
साथेयो।

गामिनिनि दुब्लि
सेरजोँ बोहैनाय
जाम्फैयाव।

थोर थोर खौखाब
मावलायनाय, गुसु सोलेर
बेसेबा गोजांहाबनाय
अब्लाबो जोँ दुब्लियाव
बेसेबा गोसोमोन ना
बाथोन जायोब्ला
दुब्लियाव गोग्रोम
गोग्रोम।

आफाया रायोमोन आंखौ,
जोँ आब' आरो आगैमोनखौ।

मानोना दैज्लांआव
गान्नाय फेन गस्लाखौ
फियोब्ला आरोबाव गाननो
गोरान हि थायामोन।

आंनि गामियाव गामि
नाङैनो बयबो आबादारि।

दुलाराइ आबादारियानो
आबाद मावो, थेर थेर जा
मोनो आबादजोँनो जिउ
खाङो।

गोरिब आय आफाया मुखुब
जायो दैज्लांनि
दुब्लियाव, दैज्लांनि
मोदोम गोरलै हाब्रुआव।

थोर थोर अखा सिनाय, गुसु
बार गोजांनाय,
थाम्फैजोँ मोसौजोँ,
लेवारजोँ, दाउज्ला
गेसेरजेन्नायनिफ्राय
दुब्लियाव सानफा थोलो
सान हाबजासे।

आय थिन्नाय आफानि
बोसोनखौ, आं फालियो।

बेबादिनो मोदोम सानेरै
सानेरै अलसियाबादिनो
आलि दानै खोयै आफानि
सेर सेर आंनि सेरजोँ
सानाबो थाङोमोन।

जोलुर गेलेनाया आंनि
हुदा नङा, थेवबो गेलेनो
मोजां मोनो।

सालगुरि फोथाराव
गेलेयोमोन आं सम सम
साना फैसालियाव
थाखोमाना बुहुमखौ
खोमसि खालामनायसिम।

आं दाबो गोसो खाङो आरो
सानो-

आंहा मोनसे हुदाया
दंमोन लोगोफोरनि सेर
सेर।

जेब्ला जेब जेब अखा
हायो अब्ला मोले मोले
थर्स फोजोँनानै बारि
खना खना, दुब्लि
सोरनिबा बारि बारि
एम्बु नागिरबायनाय।

नाथाय मोजांमोन दाबि?

बुजिनायनि थाखाय आं
गावनो बे हुदाखौ ज्राब
गारबाय।

दिनै आरो बेबादि हुदाखौ
आं बयखौबो गारजानो
लुबैयो।

दैज्लांनि बानाजोँ
जोँनि गामिनि, ननि सेर
सेर फुख्रि बिलो हाखर
जाम्फै उसिब्ला,
बुंजाफा बुंजाफा गोथौ
जानानै थायोब्ला गोसो
जायोमोन ज्रुम
बारसोमनो।

थाफुं थाफुं लोहाबलाय,
सानस्रिलाय गेलेनो।

गोसोआव दं आंहा दाबो
आलो जाम्फैनि गोथौ
बिखायाव बिफां
सानानिफ्राय ज्रुम
बाज्रुमनाय।

थब्लयै थब्लयै
साननिफ्राय लोगो
लेवाजोँ बादुंगा
गेलेनाय, थब्लनो
बादिलायनाय आरो
सानस्रिनो थालिर गायनो
बादिलायनाय।

हाबाब गोदोनि दैज्लां
दा बहा?

आंनि मिजिँनि
सानस्रिया दा हरै
लामाजोँसो नायहरदोँ।

जेरै रोजा रोजा अर,
बेसेबा गोथौ गुवार लैथो
हाबाब लैथो।

थांना थानायनि सोरांनि
मुलुगसिम सहैनाय।
Posted: 2015-01-01 17:17:34 UTC

Current vote: 9. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet