नै अनजालि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

नै अनजालि
नै अनजालि
नेनानै दङ आं नोँनि
फंसेल' राव
खोमायाव आंनि
नोँनि गोदै गारां
नोँखौ सानै सानैनो
मेथाइ आंनि गारांआ
नोँखौ सानै सानैनो
खन्थाइ आंनि गोरबो
आखायाव
Posted: 2015-01-11 15:33:41 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet