बावगार लाङा नोँखौ, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बावगार लाङा नोँखौ
अनजालि
नेवसि लाङा नोँनि
अन्नायखौ
फै सना-
बोजबगोन आं गोरबो
बिखायाव
Posted: 2015-01-11 15:35:43 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet