सावरायनाय: बुथुमनि लांग, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

समा बेलासि,
खोलो खोलो बार बारदोँ।
बुथुम आरो गामिनि थाखो
थामथि सेमिष्टाराव
फरायनाय अनजालुजोँ
सावरायदोँ।

अनजालु: आदै, जोँनि
हादराव मादि जालांनो
हमदोँ बुंसनो हालिया।
फारसेथिँ होंगो-दोँगो
बर'फोरनि आलादा रायजो
'बर'लेण्ड' सोमावसारनाय
आरो फारसेथिँ
गावजोँगाव खना खनला
थायसे थायनै रांनि
थाखाय नांलाय खमलाय
सानफ्रामबो गाबलायनाय
सिगिलायनाय।

बुथुम: बेनोथ' जादोँलै
आदै, जारलाया।
जायफ्रा दिनै गांहाब
उखैहाब आलादा रायजो
बर'लेण्डनि थाखाय
उदांस्रि
सोमावसारनायाव
बावसोमदोँ नाथाय
फारसेथिँ अलसिया
देवानिफ्रा बे अफिस बै
अफिस थायसे थायनै रांनि
थाखाय नांलाय खमलाय
टेबिल सियार
जोख्रांलायनाय।
मा जाबावगोन
बिदिजोँलाय!?

अनजालु: बिदिनो आदै
बर'फ्रा हारिनि
इयुनखौनो साननो रोङा।
थांना थानाय समावनो
जाखानांगौ थैब्ला
मोनजाया होनना अख्रायै
सोलियो।
बुंनो थांबा बे
रावनिफ्राय बुजि मोनो
बेसोर जानो थाखायसो
जोनोम।
बेखौथ' एसेब्लाबो साननो
रोँनांगौसिगौना आदै- 
आंसो मोनजाबाय उदै
बुंजासे फिसाफ्राबा
मोनजादोँना मोनजायाखै?
गुबुनाबा माखौ जानानै
थाखो?
बेखौबो जोँ मावोब्ला
हारि हिसाबै थांना थानो
हागोन आदै-
आं उदै बुंङाजासे
जानानै आंनि उदै
बुंजासे बाहागोखौनो
एसे एसे नखरसेयै ज'
रानना जायोब्ला हयथ'
जोँनाव एसेब्लाबो
गोजोना फैगोन।

बुथुम: नंगौ आदै,
साननानै जोँ सानै
साथामा मोन्दांबाय
नाथाय एसेग्राब हारिनि
जें जाबोराव
बारसोमनानै खेँना
होनायासो खाना जाना
थाबाय।
गुदिनिफ्राय लानो ना
खेबसेनो बिजौनिफ्राय
लानो।
बर' जायफ्रा मेलेमजिबि
सुबुं उजिदोँ बिसोरबो
माथो रांखान्थि
हालोदावनो आन्दायनासो
थानांगौ जाबोदोँ।
नङाब्लाथ' दासिम बर'नि
अलखद समा गैया जानाबो
फैसिगौमोन।
Posted: 2015-01-14 05:31:45 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet