गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म: , by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गुरुदेब कालिचरण
ब्रह्म: सानथौ
------
1. आइमोन आफामोन नोँसोर
थांना थासान्दि रायजो
जानोब्ला लेखा गोरोँ
जाथारनांगोन।
लेखा रोँब्ला, गोरोँ
जाब्ला जेबो मोजां
खामानिखौनो मावनो
हायो।
लेखा रोङैनि खामानि
मावनाया संसार जानाया
मेगन खानानि लाउथि
थुथ्रोमनानै आन्दाजै
लामा थाबायनाय बायदि।
लेखा गोरोँना मेगन(मेगन
गुनु) सोरां लामा
थाबायनाय बायदि।
लेखा रोँनायखौ
गोरोँनिफ्राय सिखावआ
खावनानै लांनो हाया,
डाकाइटआ लुथिनानै
लांनो हाया।
बिदा फंबाय गुबुन
जाज्लायबा लाय-लथरखौ
रान्नानै लालायो नाथाय
बिघ्घाखौ रानलायनो
हाया (बर' सात्र
सन्मिलननि सेथि
बोसोरारि
जथुम्मा,कक्राझार-1919)।

2. आइमोन आफामोन नोँसोर
मिथिनानै लानाया
गोनांदि सिखाव डाकाइट,
बिजिरनाय गैयै, हिंसा
निनदा, दानला सुलाय,
रागा, आंखाल गासैबो
घोरोम गैयैनि थाखायनो
जायो (बर' सात्र
सम्निलनिनि नैथि
बोसोरारि जथुम्मा,
पुटिमारि, कक्राझार-1920)।

3. नासय जानाय, मुगै
जानाय, नाख्रेब जानाय
बायदिनिफ्राय राहा
मोननोब्ला घोरोम आरो
सोलोँथाइ बे मोननैनि
सायाव गोसो
होथाबथांगोन।

4. सोलोँथाइ गैयाब्ला
सासे सुबुंङा जौगानो
हाया आरो समाजाव
जौगानाय फैया।

5. लेखा गोरोँ गोरा
जाब्ला जेबो
खामानिखौनो मावनो
हायो।
लेखा रोङैनि खामानि
मावनाय, संसार
सालायनाया मेगन खाना
लाउथि थुग्रोमनानै
आन्दाजै लामा थाबायनाय
बायदि।

6. बर'फोर नोँसोर सिखाव,
डाकाइट, गुन्दागिरि
खामानिखौ दामाव।
सोरबा आबादारि, सोरबा
साख्रि, सोरबा फालांगि
मावदो, दानाय लुनाय
सोलोँदो, लेखा गोरोँ
जादो।

7. थांना थासान्दि रायजो
जानोब्ला लेखा गोरोँ
जाथारनांगौ लेखा
रोँब्ला घर्म, अर्थ, काम,
मक चतुर्बग बे फल मोनो।

8. बर'नियाव जौ थागौमानि
जौगानो हानाय नङा।
जौ लोँनाया लश्मी हानि,
अर्थ हानि, मानि हानि
जायो।

9. दाउसा फारौ हाथारनानै
ईसोर सिबिनाया महाफाफ
जायो।
दाउसा फारौ होयो थैया
रानलाङो, खर' मोदोम
मानसियानो जायो, बोर
बिनानैबो मोना जायो।
निदान आफोदआवबो
ईसोरखौसो सिन्थियो।
जायहा जेसे मोदाय होयो
बिहा निदानासो जोबनो
गैयासो जायो।

(साया लादोँ- गुबुन
गुबुन बिजाबनिफ्राय )
Posted: 2015-01-16 07:00:11 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet