आं खोनायो- आयनि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आं खोनायो

आयआ जेब्लाबो बुङो-

   नङा माब्लाबाबो नङा
आगसि फारसे।

जेब्लाबो आयनि
मिनिस्लुनाय

   सोरगिदिँ समायना
मिथिँगायाव,

बेयो गोजोनथाव आंनि
मेगनाव।

आयआ अन्नाय होयो बोसोन

गावस्रानाय गैया फिसा
गावनि मुलुगाव,

   आरो आयआ बुङो-

जागायनाय जाबाय
मिजिँनि

     थुंगेनाय जागोन
बिनि फैसालि।

जोथोनै लाखिदोँ आं

    आयनि मिनिस्लु
रंजानाय मेगनाव।

      +++++
Posted: 2015-01-19 08:29:54 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet