फुंनि बार, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

सोरांसि सोरांसि
दाउज्ला गाबनायनि
उनावनो सानजा
फैसालिजोँ ओँखारबोयो
समायना आलायारन।

बेसेबा मुहिनां, बेसेबा
समायना रमायना नायबा
नायबाय थाथावथाव।

बे समाव दाउसिनफोरनि
मेथाइयाव बेसेबा गोदै
जायो मुलुगनि देँखोआ।

दाउसिन दाउलानि
मेथाइया बेसेबा
थुलुंगाथाव, बेसेबा
खोनासंथाव गोदैसिन
जायो।

जायखौ जोँ खोनायोब्ला
एमाव उन्दुनानैनो थानो
हाया।

बे समाव खोमाखौ थोँगोर
थोँगोर खालामनानै
एमनिफ्राय सिखारना
दाउसिननि रोजाबनाय
सेराव थांनो गोसो
जागोनखि जाथारगोन।

समायना सानजानि
आलायारन सानजारां
सोरां रोदाजोँ बिफां
लाइफांआ गंस्रिनाय आरो
मेसेबनायनिफ्राय सिरि
मोनो।

बिसोर समायना समायना
मिनिसुलु मिनियो।
बे समावनो सुदेम बारा
जेरैबो मोसानो होयो
बिफांनि बिलाइखौ।

बेन्दोँ बेनलानि
गासैखौबो हायला हुइला
लाजिगुसु रंगिना
संगिना बिबारफोरखौ।

मिथिँगानि गासैबो
फुंनि गोदै बारजोँ
रैसुमै मासुमै नायबा
नायबाय थाथाव गोदै
मुहिनां जायो।

हरसे मेगन मेसेब मेसेब
लह्रायना लोरला जानानै
थानाय जिउ जिबिनि
गासैबो सोलेरआनो
बेसेबा गोजोन जायो।

राफोद राफोद गेवलां
जायो आरो जोँ बेबादिनो
मिजिँ रनसायो।

गोसो गोरबोआव गोबां
गोबां गोदान थुलुंगा
मोनो।

आरो सानसेनि थाखाय मैया
सान्नानै लानाय
खामानिखौ दिनैनि सानाव
फारि फारि मावलांनो
हायो।

फुंनिफ्राय सानसे गोसो
गोरबोजोँ साननि
सोरांजोँ गेले गेले
सानसेनि समायना
सोरांखौ हगार हरनो
हायो।

सोनाब फैसालिजोँ सानखौ
मिनि खुसि हगार हरनो
हायो।
Posted: 2015-01-19 14:06:34 UTC

Current vote: 9. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet