थै, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

थाबायदोँ आंनि जिउ
थैआव

मानबायनाय गोजान
दाउबायनो-

जोथोनै लानांगोन बेखौ

गोगो, मैला जाया जेबो-

रैखा होनांगोन
खोमसियाव

गब्लंना बोहैया
बानायाव।

समायना सारफाव फैयो
बिबारा

हान्थिनाय जिउ
दैमायाव-

गुसु मोनहाबो बार
फैबोला

उन्दुनाय एमनि
बैसांआव।

हार्थखि जोँखां
फैयोब्ला

रिथि रिथाव खोमसि
अख्रांआव-

अ' आंनि लामायाव

थै दुंखां फैयो
हान्थियाव।

बरायो बरायो सोरां
लामायाव-

आगान मिनिस्लुनाय
मोखांआव

सानबायो गैला समा
जिरायनो

मोन्दांथि गोरबो जिउ।

बेयो आंनि जिउ थै

गोगो जालांगोन, गोगो

बोहैलांगोन गोथार
गोरबोआव-

थै थै थै आंनि-

रानलाङा रानलाङा गोसा
सान्दुंआव।

              . . . . . .
Posted: 2015-01-19 14:34:13 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet