आदै, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आदै (बिसम्बिनि सेर
सेर)।

गेदेमाखौ बावनानै, जोँ
दावगानो नाङा।

दावगानो सोलोँनांगौ
गेदेमानि मुंखौ
लानानैसो।

गोथार गोगो गोजोँ सैथो
बिसोरनि सानस्रि आरो
फोरोँनायखौ लानानै।

जाय रायजोनि खामानि
मावो, जाय समाजनि
खामानि मावो, जाय
मोनफ्रोम बिथिँआवनो
जौगानाय आरो
फोसाबनायनि थाखाय गोसो
होना खामानि मावो;
बेबादि मावथि गेदेमाखौ
जोँ बावगारनो नाङा।

बावगारनो मोना।

आं उन्दै समाव नुबोनाय,
बिनि बोसोन आरो थुलुंगा
मोनबोनाय सासे फरायसा।

बि रायजोनि मावथि सासे
गेदेमाखौ आं गोसो खाङो,
दाबो हुरा हुरा साया
माया लामा सामा नुनाय
नुनाय मोनबाय थायो।

बे मावथियानो दिनै आंनि
बे लिरबिदांआव जायगा
मोनगोन।

सिनायथि: गोजौ गिदिर,
माजिल गोगो देहा राफोद
फोद।

फुरसबसब गुफुर।

खुगानि गोजौ अदेबानि
गुसुथिनि गोजौआव दारि
(खौखाबाव दारि
लाफेरामोन), खाफाल
गोजोँ।

थिख जखानि खानाय गुसुं
लेमस्रो लेमस्रो,
सिमफुल लंफेन, स्फथिँ
खलार गोनां गस्ला।

26 इन्सिनि बेसेबा गोजौ
हिर' साइकेल सालायना
बेयो हाथाइआव थाङो।

सम सम बेबादिनो गामिनि
लामाजोँ गोदोना
फोलावना लामा सेर सेरनि
आबादखौ नायग्लां हरो।

बेनो जाबाय आदै- जाथि
ब्रह्म।

सम सम बबेबा बबेबा
रायजोनि मेल मिथिँआव
थांनानै बियो न'आव
फैफिनो।

बेबादिनो गोलोम
बोथोरनि समाव सानसुनि
ओँखाम जाखांनानै
गावसिनि उसुं सेरनि
लिसु आरो थाइजौ सायायाव
लान्थिया दुमफ्ला
उन्दुना थायो
बेरेन्सियाव।

सम सम बियो
हंख्रदलायोबोमोन।

बे समाव आं उन्दैमोन,
गेलेनायानो आंनि हुदा।

आं गेलेनो थाङोमोन
आदैमोनहानाव।

सम सम आदैया जोँनो
खोनासंथाव गोदान
मुलुगनि खौरां
खिन्थायोमोन, सोलोँथाइ
आरो जौगानाय बायदिनि
बाथ्रा बेखेवना
खिन्थायोमोन।

बेबादिनो आदैया मोजां
मोजां गाव मिथिबोनाय
रादाबखौ खिन्थायोमोन।

गामियाव हाबा जायो,
सावरि बादालि, सारादु
बायदि फोर्बो जायो।

जौआ फेग्रा गाज्रि
मुवाब्लाबो नाथाय
आदैया जौनिफ्राय
बारग'थारामोन।

हाबायाथ' हाबा, सावरि
बादालि बायदियाव आदैया
आखाय गैयाब्लाबो मान
होनायजोँ गामिनि बयबो
आदैखौ जौ लोँनो
लेँफैगोनखि
लेँफैथारगोन।

बेबादिनो आदैया सम सम
फेगु लायजासे लोरलां
लोरथां जालायनाय
जायाब्लाबो एसे फेनाय
जखानि लोङोमोन।

आदैनि माखासे
गोसोखांथाव: गामिनि
जौगानाय आरो समाजनि
जौगानाय माखासे
बिथिँनि थाखाय आदैया
गोसो होना हाबा
मावदोँमोन।

रायजोनि सिगांआव बियो
जाखांबोनाय उन्दै
उन्दै गथ'फोरनो
सोलोँथाइ होनांगौ आरो
फरायसालियाव
साफ्रोमखौबो
थिनहरनांगौनि थाखाय
खुगा दामदोँमोन।

बेबादिनो बिनि
सान्नाया दिनै
जाफुंनायनि लामायावबो
फैदोँ।

गाव थैनायनि एसे
सिगांआवनो बियो
सालगुरि लाइमोन आफादखौ
बेबादिनो गामिनि
गासैबो सोलोँथाइआव
आगान होनांगौ आरो
दावगानांगौनि थांखियै
दानानै होदोँमोन 2008
मायथायावनो।

आफादखौ दानायनि
मुंङावल' दानाय नङा,
आदैया 500 रांबो गायसन
दान होदोँमोन।

बेबादिनो सालगुरि
लाइमोन आफादनि थांखिया
जाबाय-

सोरबा गोजौ
सोलोँथाइसिम आगान
होनाय गामिनि फरायसानो
लेखा बिजाब बायनानै
होनाय।

सोरबा जुदि फरायसालि
एबा कलेजाव मुं थिसननो
हायाखैब्ला बेखौ मदद
होनाय।

बेबादिनो लाइमोन आफादआ
उननि समाव सानैसो
फरायसानो लेखा बायना
होनायाव आखाय
फोलावदोँमोनबो।

सालगुरि गुदि
फरायसालिखौ सामलायनाय
आरो हालामनि बबेबा
बबेबा आफादनिबो आदैया
गोसो गुदुं मावथिमोन।

थैनाय: आदैया थैबाय!
थैनो गोनां जाबाय!

नाथाय बियो
जब्रा-जन्थाजोँ
थैयाखै।

थैयाखै गावनो गावखौ
सुइसाइट खालामनानै।

बैज्रिबा बोसोरनि
देवना बारनाय सासे
गामि- समाजनि सासे
मावथिमोन बियो।

थैनाय मानसिनि मुंखौ
गोसो खांनाय लोगो लोगो
बै मानसिनि जोबथा
जाथायखौ आं गोसो खाङो।

आंल' नङा बयबो
गोसोखाङो।

गोसोखांनो गोनां जायो
आरो बेयो थारदि गावनो
गाव गोसोआव जाखां
फैथारगोनखि फैथारगोन।

दैज्लांनि सम।
मोनाबिलि बिलिफां
बिलिफां गामिनि बयबो
गाव गाबागाव न'लाबाय।

ओइदिनखालि आंबो
फरायसालियाव थांनाय
आरो बिनि उनावबो
सानफामानि खारख्राव
खारसि गेलेनानै आथिँ
आखाय सुनानै थिबिलाव
लेखा बिजाब बोला
हांदोँ।

नै फरायथारनोसै थाखो
डाइननि फरा बिजाब एम्बु
गाबनायबादि।

एसेयावनो सोदोब बह्रा
खोना फैनायसै आं-

"थाव-थाव-थाव-थाव-थाव-"

दान्दिसे उनावनो
खोनाबाय सैमा सोँनाय।

मानसि हब्रा हब्रा
गाबनाय।

गमामा बे बिलिफांआ
जोँनि गामिनि थाखाय
जोबोद दुखु गोनां,
दिखारनि सान।

आदैनि बेबादि दुखु
गोनां गुलि जानांनायनि
जोबथा समा जोँनि गामिनि
लाथ्र हायै सैनो हाख'यै
दाहा गोनां।

इनाय फोजोबसांग्रा
अननाय गैयै जाम्बा
उदखारिनि आखायाव आदैया
फिन्नाय होनो मोनै इनाय
बानाय जिउ गारनांदोँ।

गामि गोमसार होनाय दुखु
दाहाजोँ जोङो गथ'-गथाय
बोराय बुरै गासैबो
सोरजिगिरि अबंलावरिया
बिखा गलि जासे
गाबदोँमोन जोङो!!

दाबो गाबो आदैनि बै
समखौ गोसो खाङोब्लानो!

जाय जोँनि गंसे थखन आरो
गंसे लैथोनि नाव
बादिथारमोन!!
Posted: 2015-01-23 06:15:12 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet