हमथा हाया बिदिन्थाखौ सा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

हमथा हाया बिदिन्थाखौ
सान हर

घड़िनि रिँनाया गोमखाङो
टं टं टं

गामि गंफ्रोम रिँखाङो
दाउला गेसेरनाय

55 बोसोरनि देवना आयआ

फुंथारावनो सिखारो

हाल हुरुन लाङो
गलिनिफ्राय आफाया।

गुसु बोथोराव अलसिया
महर

बामथुमना थायो एमावनो
आं कम्बल

हरनि गोरान बिलाइ
सिरिनाय

जोँखोल माखोल समायना

फोजोब्बाय आयआ
खामानिखौ फुंआवनो

सोरां साना नुजाफैयो

आयआ आंखौ फोजा हरो

     गुसु सोलेर

मेगन बिलिर बिलिर
सिखारो आं।

आयआ बुङो- सम गैला
उन्दुनायनि

दा सम फरायनायनि

बाबेन लांबाय
फरायसालिनि सम

नोष्ट जाबाय समा
फुंसेमानि

मोखां सुना दुगैदो-

फरायसालियाव थांदो समा
नेया।

आयआ दा 55 बोसोर

बुरैनि महराव
गोग्लैबाय

90 बोसोरा बेखौ हमथागोन

दाबो गारांआ गोदै
अनसुलि

आयआ फुंनि फोजाग्रा
घड़ि

आफाया आरो फुंनि दाउला

बिसोरो आंखौ दा फुंआव
फोजायो।

साबायखर होयो दिनै आयखौ
आफाखौ

आय गैया आफा गैयाब्ला

      जाया जोँ

     जोँ सोर

आय आफा आरो आं, जोँ

दिनै जोँ खुसि खुसि।

        - - -
Posted: 2015-01-24 13:40:28 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet