Padmashree late Madaram Brahma, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जोनोम आरो थैनाय:-

      बयजोँबो रावजोँबो
सै सै खालाम
जानाय।हारिनि थानाय
जानाय, सिबिनाय गासैबो
बिथिँआवनो
गोग्लैसोनाय बर' हारिया
सेरखाय बेरखाय जानो
हमनाय समावनो मदाराम
ब्रह्मआ 1903 मायथायाव
जोनोम जायो।
बर'नि फैलाव बिखायाव।
कक्राझार जिल्लानि
सिङाव थानाय
घुनघुनिखाथा मुंनि
गामियाव।
बिफानि मुंआ र'सना
ब्रह्म आरो बिमानि मुंआ
बैसागि ब्रह्ममोन।
उन्दैआवनो बिथांआ
जोबोद गियानि आरो
सानसुमामोन।
लेखा फरा हांखोफोरखौ
सिनायनो हानाय
जादोँमोन।
1914 मायथायाव मदाराम
ब्रह्मआ फुथिमारि गुदि
फरायसालिनिफ्राय
उथ्रियो।
1919 मायथायाव टिपकाइ
गेजेर फरायसालिखौबो
उथ्रियो।
बिथां मदाराम ब्रह्मआ
घुबुरि गोजौ
फरायसालियाव
फरायनायनिफ्राय 1923
मायथायाव मेट्रिक
आनजादखौ सेथि थाखोआव
उथ्रियो आरो गौहाटीनि
कटन कलेजाव फरायहैयो।
1932 मायथायाव बिथांआ बै
समनि हरिसिङा होननाय
माइनार स्कुलनि गाहाय
फोरोँगिरि जायो।
1945
मायथायाव बिथांआ लकेल
बर्डनि सोद्रोमा जायो।
1948 मायथायाव बिथांआ
द'तमा ब्लक देभलेपमेन्ट
बर्डनि मावख'गिरि
जायो।
1961 मायथायाव बियो
सरकारी साख्रि
मावनायनिफ्राय जिरोन
लायो।
1985 मायथाइनिफ्राय
बिथांङा थुनलाइयारि
पेनसन मोनो।
1988 मायथायाव भारत
सरकारा बिथांनो
'पद्मस्रि' मुंनि
बान्था होयो।
1990 मायथाइनि 6
सेप्तेम्बराव
पद्मस्रि मदाराम
ब्रह्मआ बर' हारिखौ
अराय समनि थाखाय बिदाय
लानानै रंसारि जायो।
 
समाज आरो थुनलाइ:-

      जेरावबो आन्दायना
थानाय बर' माहारिनि
खाना मेगनखौ बोलानायनि
गुदियावनो बिथां
पद्मस्रि मदाराम
ब्रह्मआबो गुदिथार
सासे होनना बुंनो
हायो।
गोरोन्थि गैया।बै समाव
बर' हारिया गावनि आखल,
गावनि हाबायावनो
नांगौनिबो बाराथार
मुगै जादोँमोन।
गुबुन हारिजोँ सै सै
खालामजादोँमोन।
गाज्रिथार रावै बर'फोरा
म्लेच (सोदोमस्रि गैयै)
होननानै बुंजादोँमोन।
बेफोर दुखुनांथाव राव
फावफोरानो बे गेदेमानि
बिखायाव गाबखांनाय
लाबोदोँमोन।
बेफोर गासैबो मुगै
जानाय नासय जानायनि
गुदियाव गोरोन्थिफोरा
बर'आनो गैया नङा
दंङमोन।
बे गोरोन्थिफोरखौनो
गेदेमा मदाराम ब्रह्मआ
फोसाबनो नाजादोँमोन।
बे समावनो सिरि
मोनग्रोखानाय गुरुदेब
कालिचरण ब्रह्मजोँ
लोगो लाफानानै बिथांआ
बर'नि जेँ जाबोरखौ
बोस्रांनो
नाजाथाबदोँमोन।
बिथांआनो गुरुदेब
कालिचरण ब्रह्मनि 1905
मायथायाव दिहुन्नाय
आरो 1906 मायथायाव
फोसावजेन्नाय ब्रह्म
घोरोमखौ फेहेरनायाव
मदद होदोँमोन।
मदाराम ब्रह्मआ
फोरोँगिरिनि बिबान
लानानैबो सरकारी
साख्रि मावदोँमोन।
समाजनि आरो
ओनसोल/हारिनि गोबां
खामानि मावदोँमोन।
बर' थुनलाइनि सायावबो
बिथांनि होनाय
भान्दारिया खम नङा।
बिथांआनो बर' थुनलाइनि
गुदियाव
गोसोखांजाथाव।
मदाराम ब्रह्मआनो
सिगां सिगां रुपनाथ
ब्रह्मजोँ लोगोसे बर'नि
खन्थाइ बिजाब
"खन्थाय-मेथाइ" बिजाबखौ
दिहुनदोँमोन 1923
मायथायाव। आरो
बिथांआनो 1926 मायथायाव
'बर'नि गुदि सिबसा आरो
आर'ज' घोरोमारि
सतबांसाजोँ आबुं थानाय
बिजाबखौ दिहुनदोँमोन।
बर'नि उन गोग्लैसोनाय
समाज, हारिमु, राव
थुनलाइ गासैखौबो
बिथांआ मोजांङै
बोखांनो नाजादोँमोन।
बर' थुनलाइनि बिखायाव
सिगां सिगां
खन्थाइगिरि, लिरगिरि
महरै नांथाब थुनलाइ
सोरजिनायनि थाखायनो
बिथांनो 1985 मायथायाव
आसाम सरकारनिफ्राय
थुनलाइयारि पेनसन
बान्था हिसाबै मोननो
हादोँमोन।
आरो बिथांआनो बर'
हारिनि गेजेराव दासिम
'पद्मस्रि' बान्था
मोन्नाय आंगोथार सासेल'
बर' फिसा।
बिथांआ बर' थुनलाइयाव
खन्थाइल' सोरजिलाङाखै
बिथांनि माखासे
थुनफावथिनाफोरा मख'
जाथाव जेरै-

1. रायमालि।
2. दिमाफुर रायजो
बायनाय।
3. सदां बैरागि। बायदि।
बिथांआनो बर' थुनलाइ
मुलुगाव बर' हारिखौ
खन्थाइफोरनि गेजेरजोँ
थुलुंगा होलांबाय
दावगानो, हारि
फोजाखांनो।
बिथां गेदेमानि घोरोम
फोलावनाय, समाज
फोसाबनाय, थुनलाइ
सोरजिनाय, सोलोँथाइ
होनाय गासैबो अराय
गोसोखांजाथाव जाना
थाबाय।
दिनै बिथां गेदेमानि
अननाय हारि सिबिनाय
जारिमिनानो जोँखौ होयो
आरोबाव हारिखौ मुलुगाव
गोख्रोँङै सिनायथि
होनो।
       - - - - - -

--> थाखो जिसेआव फरायबा
बुथुमनाय
खारिनिफ्राय।
Posted: 2015-01-25 13:35:51 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet