Promod Ch Brahma, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

प्रमद चन्द्र ब्रह्म,

मुस्रि नोँ सानस्रि आरो
मुस्रिनि।

बिथ'राइ नोँ बिथ'राइनि
गेजेराव।

अलंबार नोँ अलंबार
मुगानि।

सना नोँ गेदेमा सनाखि
बिजाबनि।

थांना दं नोँ
बर'-हिन्दी-इंराजि
सोदोब बिहुंआव।

साहित्य प्रमद चन्द्र
ब्रह्म

रावबो सिनायि गैया
नोँखौ

बर' थुनलाइनि मुलुगाव;

नोँनोथ' गेदेमा आंगोथार
हारिनि

मिथिगौ नोँबोथ' सासे-

सिरि मोनखां होनाय
हारिखौ

जामब्रिहाबनाय बर'
हारिखौ।

मिथिगौ गेदेमा नोँखौ-

रज'नाय नोँबो खराननि
बारियाव

हावरिया बर' बिमानि
गोरबोआव,

गामि हनथायाळ जोनोम
लानाय।

मिथिगौ जारिमिना
खिन्थायो-

नोँदि सासे गोख्रोँ
जेनेयासमोन

हारि माहारिखौ
सिबिसुला।

दिनै जोँना दं नोँ
गेदेमा

अलंबार महरै बर'
हारियाव

बर' थुनलाइनि
अख्रांआव।

नोँनि सोरांआव

नोँनि मिनिस्लुनायाव

ओँखारबोदोँ हानजा
हानजा

बर' फिसाफोर

हानजा हानजा बर'
रेबगिरिफोर।

थुलुंगा नोँनि गेदेमा

सिबिजाथाव Academic Career आ।

लाइसि नोँ गेदेमा बर'
थुनलाइनि

दं उन्दैफ्रा रेबनो
नोँनि बिखायाव

नोँनि गुफुर गोथार
आखलाव

नोँनि गोजों सानस्रि
गियानाव।

अलंबार नोँ गेदेमा

रिँगोन नोँनि 'हायेननि
सुफिन'आ

जोँ बावनो हाया, नेवसि
हाया

नोँनि बर' थुनलाइनि
होनाय

माइलनि खुन्थिया स'नाकी
बिजाबखौ

थांना थागोन नोँनि बर'आ

बर'-हिन्दी-इंराजि
सोदोब बिहुंआव।

             - - - - - -
Posted: 2015-01-26 03:49:57 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet