सिखो औवारिनि ब्लेँक फाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

सिखो औवारिनि ब्लेँक
फायार।

॰॰॰ब्लेँक फायारनोलै
होननानै खेबसेखालि
आंबो थांफानो मोन्दोँ।

थांफानो मोन्दोँल' नङा
खोनासंनो मोनथारदोँ।

इनजुर बुसि मैनाखाथा
गामिनि सुखे खान्थाल
मुसिजोँ सानसेखालि आं
इंगिनि गुदि
फरायसालियाव
थांफादोँ।

थांनायनि थांखिया
जाबाय सिखो औवारिनि
ब्लेँक फायार सल'खौ
खोनासंनो।

थारुन गायनाय, मेंब्रां
मेंब्रिँनि फिथा सौराय
जानाय आरो आलर आरो गालर
बिदा फंबायनि सल'खौ
जोँनि थेख्लाय
माष्टारनिफ्राय
खोनाखांबाय आं।

सिखो औवारिखौ सल'
खिन्थानो गोरोँलै
होननानै आबौ
जलंगानिफ्रायबो
खोनादोँमोन आं थासुमलि
खावना सावजाखालि।

मोजांबाबो गाज्रिबाबो
खोनाफेरै सल'खौनो आंनि
गोसोआ खोनासंनो
बाज्ल'लायथारो।

दारि मेनाना मेगन देग
देग।

उदैया गेन्द्राद्रा
लरग ग।

थे थे सामब्रानि फिथि
गोसोमजोँ लंफेनखौ
उथुमायनि गोजौसिम
बोखोना गानो।

बिनि गान्नाय सेन्डेला
उदांस्रिनि सिगांआव
गान्घीया गानग्रा
जेरै।

गारां गोदोर गन्थं
दाब्ला ब्ला बेनो सिखो
औवारि।

सानसेखालिनोलै
होनलायनानै बियो सल'खौ
जागायदोँमोन।

"फरायसाया सोँनायसैनो-

फोरोँगिरि, बर'फोरा
माब्ला खौसे जानो
हाबावगोन?

फोरोँगिरि-

बर'फोरा राजखान्थियाव
मोन्थाम आफाद दाखाबाय।

आरो मोनब्रै आफाद दानो
हाबावनांगोन।"

बिनि उनाव.....!

लामा लामा आं सानबोदोँ
सिखो औवारिया सल'खौनो
ससे ससेल' खिन्थायो।

बियो रोङा जानो हागौ!
Posted: 2015-01-26 09:14:12 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet