टेक्टार माहाजोननि मोनस, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

टेक्टार माहाजोननि
मोनसे स्टाइल।

खांख्रां खुंख्रां
ग्रां ग्रुं फुं आरो
बेलासि जोँनि सा खौला
लामाजोँ टेक्टर खारनाय
खोनाब्ला हमना लाखादो
बिथांआनो।

गोदो दाहोना थाबाय
बायग्रामोन।

रुवाथि एदावनायनि
अनगायैबो लामानि
सिख्ला एदावनाय लावखार
थानाय समनिफ्रायनो
दंखायो बेहा।

फर्मला बाहायनानै दिनै
एसे गाबोन एसे
माहाजोननि गय फिथाइ,

माय मायरं, दाउ, हांसो
माबा माबि बाङासिङा।

साइकेल लिडिस, साइकेल
हिर' गोमादोँ होनना
फानखोमानानै लावखार
समनिफ्राय दाहोना
थानायखौ नागारना जुलि
जानायसिम द्लाम
खामायनो हादोँ बियो। 

रुवाथि बखालिफोरखौबो
जखायसेसो खुदुमनो
मोन्दोँ होननानै सम सम
गावनो लाजिया फांजिया
खिन्थाना लायो।

दिनै खावनाय
फानखोमानाय स्टाइलखौ
फुरा बियो नागारबाय
होनजायो।

नाथाय लामा सामा सिख्ला
एदावनाय मोनसे स्टाइलआ
दाबो दं।

टेक्टर बायनो हानानै
बियो बांसिन माहाजोन
जादोँ।

बिनि उनाव मुङा टेक्टार
माहाजोन जादोँ।

मिथिनायनि एसे गुदु
गादा, सल' थानो हागौ।

टेक्टरखौ गावनो सालायो
आरो सानैसो गावजोँ
मिलायनाय फाल्टु
सेंग्राफोरखौ लेभार
लायो।

बाला अन्थाइ
रोगानायानो बिनि गाहाय
रां आरजिनायनि आसोला।

लासैयै सालायना आबैखर'
गामिजोँ बियो दिनै
अन्थाइ बल्दार लानानै
फैदोँ।

हागु माहाजोननो हैगोन
जादोँ आरसिसि बिल्डिँ
लुनो।

दैखरनिफ्राय सासे
सिख्लाया बिखुं
नुलायनाय दुगैगोदान
फैदोँ।

हागु माहाजोननिनो
उन्दैसिन फिसाजो जानो
हागौ बियो।

लामायाव टेक्टरखौ
लासैसिन सालायबावनानै
जंखाय हरबाय टेक्टारा
आखाय फारसेजोँ खुगायाव
फेम्फा दामनानै।

गरानि सिख्लाया मालाय
सहायगौ?

"बोरायानोसो" होननानै
अन्थाइ खन्ना थांखाव
खुबैहरबाय।

खर'आव नांनाय लोगो लोगो
आखाय फारनैजोँ हमथाबाय
बियो।

जारौ जारौ गोजा थैया
बोहैबाय खर'निफ्राय
मोखांजोँ।

लामानि बिफांआव थां
टेक्टराबो ब्रेकफेल
जानानै सौग्रावहैबाय।

नावद्रायाव गाखोनाय
सानै लेभाराबो गांलाब!

सिबायफ्रा अन्थाइ
बल्दारजोँ देग्लि
जाखोना देथार जाखो
रावबो गैया बे समाव!!
Posted: 2015-01-26 09:27:24 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet