गड्रेस फुनग्रा आबै, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

सोर्गोनि दर्खँखौ
मोनहां मोनहां आबै गालि
बुरैया दिनै 85 बोसोरनि
लांगोनायाव।

नाथाय बियो दिनै बुरै
जायाखै, गोदान सिखोला
जाफिनबाय बियो।

नाथाय थेवबो आबैया
दिनैनि सिख्लासा
गथ'फोरनि जोबोद गेजेन।

बियो दिनै गुफुर खासि
बिबार बाथुमनाय
खानायखौ गड्रेस फुन्ना
गोसोम खालामना गोसोखौ
सिखोला खालामनो
हायोब्लाबो आबैया
जोबोद गेजेन।

बेखायनो आबैया जोबोद
सानख' हायै दाखा दाखा
हाहां हाहां जोमैनि
बादि दुखुआ बासा लानानै
दं।

आबैया सानो-

हाबाब गसाइ! दिनैनि बे
समावसो आंबो जोनोम
जानांगौमोन!

बेसेबा दुखु दाहाजोँनो
आं समखौ हगार हरनांबाय!

दिनैनि सिखोलाफोर बादि
आं बै समावबो जुदि
देलाइना बेरायग्लांनो
मोनोमोनब्ला!

आफायानो जेथ' आंनि
खाफालखौ जानानै होदोँ।

आंनि खाफालाव
हांगारजोँ हांखो
बोनानै होदोँ!

बै समाव आङो इनायनि
फानजारियाव जुदि
एकट्रिस जानायमोनब्ला?

आं आंनि सिखोला महरखौ
दिनैबो खुसियैनो
नुफिनगौमोन!

नाथाय बै समनि जेसेबां
आं खुसियैनो समखौ
हगारदोँमोन बै समखौ आं
गोसोखांनो हालिया।

आफायानो आंखौ दाउ अमा
बादि जुलिनि दौलेँजोँ
खाख्रब खाख्रब संसार
खानानै होदोँ।

माब्ला लांखायावनो
सुवामेयाबो सोर्गोनि
दर्जा जोनानै आंखौ
दर्जा जोथेना थांबाय।

नाथाय बे समाव आंनि
आर'जआ बेल'नो थाबैनो
थैनानै आङो थाबैनो
जोनोम जाफिनोबा हामगौ।

मालाय सिख्लाफ्रा गोमो
गोथां दखना गाननानै
फुजा मेला बेरायहैदोँ।

लंफेन सुरिदार गाननानै
नोगोर सहर बेरायना
गोजोन्नाय लाहैदोँ।

आंहा गैया! हाबाब गैया!

खानाया गुफुर गुफुर
जाजोबथारबाय, बेसेबां
गड्रेस फुन्नो?

बैसोआबो द्लाम जाबाय,
द्लाम थांबाय थेवबो
माब्ला जोबगोन आंनि
बैसोआ?

बेबादि गोजोन गैयै
गोसोजोँ, बेसेबां आं
बुरै जानानै थाबावगोन?

बेसेबां दंबावो फालाय
आंनि बैसोआ? 
Posted: 2015-01-26 17:07:03 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet