सुबाना मोसाहारि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

उन्दै समाव जेब्ला आं
आमटेका गेजेर
फरायसालियाव
फरायोमोन।

दैखरगुरि गामिनि
सिखोला गथफ्रा हाजासे
जंखायहरोमोन आंखौ
लामायाव।

सासे आंखौ मोजां
मोनखोमाग्राबो दंमोन
(खेबसे बियो आंनो
लाइजामबो हरदोँमोन)।

फरायसा गथ'फोर उनाव
बिसोरबो आमटेका गेजेर
फरायसालियाव फरायनाय
बैसोआ जायो।

बिसोरो थाखो बा
मोनोब्ला आं गोजौ
फरायसालिनि लांगोनाखौ
मोनबाय।

अब्लाबो बिसोर आंखौ
बारासो फरायसालिमानि
जंखायग्रा जाबाय।

बिसोरजोँ आरो सासे लोगो
जाफाबावदोँमोन
अक्सिगुरि गामिनि बा
थाखोआवनो ज' फरायलायनाय
सुबाना मोसाहारि मुंनि
देलोँलोँ सिखोलासा।

बियो आंखौ बांसिनसो
जंखायग्रा जादोँमोन।

नायनोबो समायना महर
गोबां, आंनि गोसोआ
मानोबा बेजों
जंखायजानायाव बोरैबा
जालांदोँमोन सिरि
सिरिनो।

गोसोआव माबा सानहाबनाय
सुखुआ सुखुआ
सोमजिदोँमोन।

सानसेखालि आं हरखाबै
बिनो लाइजाम लिरना
हरफ्लांगारदोँमोन
खायजिर खुइजेर
सिनायमोनजोबै आखरजोँ
सोरबा सासे लोगोनि
आखायाव।
 
बियो ओरैबादि
रोँगौमोनदि गुबुननि
फिन सुथाबनाय
लाइजामखौबो सिगां
सिगां गाव फरायना
नायग्रोयोमोन।

बिनि सिगाङाव आं लाइजाम
लिरनो रोङामोन।

गामिनिनो अरजुननि
लिरनाय लाइजामखौनो
लिरस्लाय लिरस्लाय
आंनि लिरनाय खालामोमोन
आं।

जिउआव बुंनो थाङोब्ला
अरजुनानो आंखौ लाइजाम
लिरनो
फोरोँजेन्दोँमोन।

मोजां मोन्नाया मा?
बिनिफ्रायनो जानो हागौ
आं मिथिनो हाजेन्दोँ
होनना बुंना लाजायो
दिनै आं गावनो गाव
सानो।

खाफालाव थायोब्ला
खुसेंग्रायाबो
गारिबोयो होननायबादि
बियो गोबाव खालामा
लासेनो साननैनि उनावनो
आंनो फिन मोजां
मोननायनि लाइजाम
हरफिन्नायसै।

लाइजामनि फिन
मोनफिन्नानै आं
गावखौनो अख्रांआव
बिरनाय बादि
मोनोदोँमोन।

बेबादिनो जिउआव सोरबा
अनजालिनि अननाय
मोन्दोँ होनोबा बै
सैनायनि गिबि।

आं बिनि लाइजामखौ गोसो
होनानै गले गले
फरायदोँमोन।

हांखोआ आंनिया
जैरैबादि सिनाय हाथावै,
बे सैनायनि हांखोआबो
सिनायथावै।

अब्लाबो आं
सिनायदोँमोन लासै लासै
गले गले फरायनायनि
थाखाय।

बिनि फिन लाइजामाव
मोजां मोननायनि
रावफोरखौ मोननानै आं
मोथो मोथो
मोनलायदोँमोन।

आरो लाइजामखौनो हाजासे
रावबो नुस्लाबै गले गले
खुदुमदोँमोन आं।

सुबानाया गुफुरैनो
आरोबाव खावलायाव सिन'
फावदार फुनोमोन, थिक
फिन हरनाय लाइजामाव
मोदोमफ्रु फन्स
हुब्लिरनायमोन।

आङो लाइजामनि फिनखौ
मोननानै गावनि गोसोनि
रोदाया गोरा जाबाय
होनना सानदोँमोन।

बेबादिनो लाइजाम हरो
फिन मोनो।

उनाव जोँनि मोजां
मोनलायनायाव सानैनि
गेजेराव लाजिनाय दंसै।

बियो आंखौ बांद्राय
जंखायोमोन नाथाय उनाव
बियो आंखौनो बांद्राय
लाजिग्रा जायो।

लोगोफोराबो दानिया
बिसोर आंखौ जंखायलिया,
जंखायदोँ सुबाना
सैनायखौ आंनि मुं फोनै
फोनै।

आंनि लोगोफोराबो
बेबादिनो माखासे समाव
सैनायनि लाइजामखौ
फरायनो मोनदोँ।

फरायनो होयोमोन आंबो सम
सम।

नाथाय लोगोफोरा
बाथ्राखौ साबख साबख
बुङोमोन, बिसोरो आंखौ
आरो सैनायखौ
जंखायोमोन।

जोँनि मोजां
मोनलायनाया गोबाव
थादोँ आरो लाइजाम
बिलाइहरलायनाया
गांथाम गांब्रैसो
जादोँ।

फांसे बाथ्राजोँनो
बुंनो हासै-
जोँनि मोजां
मोनलायनाया गोथौ
जाबाय।

जोँ नायलायबाय थानोबो
गोसो जासै।

फरायसालियावनो जोँनि
बांसिन नुलायनाय, मोजां
मोनलायनायाबो बेयावनो
जागायदोँ।

फरायसालियाव
थाङालासिनो थानोबो
हालिया जाबाय।

सावगारिबो हरलायबाय
डिजिटेल केमेराजोँ
साफायनाय।

बे समाव मबाइलपननि
सुबिदा गैया, गोजानै
गोजान रायज्लायनो
हाया।

सुबानाया गावनि
लोगोफोरखौ लानानै आंखौ
दैखरगुरि साजोबथा
लामासिम नायनो फैयोमोन
थिक बेलासि समाव।

लामा सेरावनो जोँ
गामिनि आरो दैखरगुरिनि
लोगोफोरजोँ बायदिसिना
लेवरा फिथथेँनाय, केरेत
गेलेबाय थायोमोन जोँ।

रावबो मिथियै सिरि सिरि
मोजां
मोनलायखुमानायाव
मोनसे रोखोम गोजोन्नाय
दं होननाय फंसे बाथ्रा
दं।

आय आफा आरो नखरनि
गासैबोनि आन्दोआव
मोजां मोनखोमादोँमोन
आं सुबाना मोसाहारिखौ।

नाथाय लासै लासै आब'
गेदेरनि खोमायाव
हाबफैबाय गुदुं बारा।

आब'आ रांखौ बुजायनाय
रोखोमै रायोमोन।

सानसेखालि मोनसे
जाथायखौ आं गोसोआव
फैयो।

सुबाना सैनायनि
सावगारिखौ बिसिनायाव
सिखोमाना गालांना
फरायसालियाव
थांदोँमोन आं।

बिसिना बग्रा सियाव
एब्रेदोँ।

आब'आ सिमाखौ ओइदिनखालि
बुलुननानै दैखराव
सुहैदोँ।

फरायसालिनिफ्राय फैबा
आं नुफैबाय सैनायनि
सावगारिया मिनिसुलु
एमावनो दं।

सि बग्राया गैया।

आं सानदोँ आब'आ थारैनो
सावगारिखौ नुबाय।

आं जोबोद गिबायबो।

बे समावनो आफाया उसुं
सेराव लामाजोँ नुहरनाय
नांगोल दानबाय
थादोँमोन

(आं मावथि आरो नांगोल
दाननो गोरोँथार आं
होननायबादि)।

"गैला बयबो बयबो
नुलांजोबबाय" आब'आ सि
दाबाय थारैनो
बुंहरबाय।

आब' गेदेरा
उन्दैनिफ्रायनो
बांद्राय सि दायो।

थारैनो आब'आ नुमारबाय
आरो बियो जोँनाव फैनाय
सोरबा आदै मादैमोननोबो
खिन्थाबाय होनना
गोसोआव सानबाय आं।

गोसोखौ बोरैबा
मोनबायबो आं।

आब'आ आरो दान्दिसे उनाव
आफानि खाथियाव फैनानै
सिगांनि बाथ्राखौनो
बुंबावबाय।

अब्ला आंबो गोसो गोरा
खालामनानै बुंबावबाय-

"नै दंबावोसो
नायबावनोबा"

"मा बेलाइ होननानै" आब'आ
आंनाव सोँहरो।

अब्लासो आं हमनो हाबाय
आफानि नांगोल
दान्नायखौसो बियो
बुंदोँ।

थारैनो बियो सैनायनि
सावगारिखौ नुवाखै।

बियो सिमाखौ
बोखारनानैल' लांदोँ
सावगारिखौ
नुस्लाबाखै।

आब'नि सोँथियाव जेबो
बुंहरफिनाखै आं।

बेबादिनो सुबानानि
सावगारिखौ बिखायाव
लानानै सम सम जाम्बा
सियान उन्दुलाङोमोन
आं।

आरो सिमां-मोकथां सब सब
खुदुमबायोमोन।

बिनि सावगारि, बिनि
लाइजाम आंखौ बोरैबा
लैथो फारसे बोलांनाय
बायदि।

सम सम लाइजामाव
लिरहरसैमोन आं-

आं बोरैबा जालांबाय
सना।

नोँखौ नुवाब्ला
उन्दुनो ओँखारै जाबाय।

बिखाखौ खंख्ला खंख्ला
मोननो हमग्रा जाबाय।

मानोबा फरायनोबो
हालिया जाबाय।
Posted: 2015-01-27 08:26:51 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet