गोदान राजखान्थि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जायफोर थगायो बिसोर
गावनि जौगानायनि
बाथ्राखौनो बांसिन
सानो।

थगायनाय, फोलानाय,
गावनिल' जौगानायनि
बाथ्रा सान्नाय बांसिन
बिसोरनाव मिनिनायानो
थायो।

बिसोर दुखु जाया सुबुं
घोरोमनि बाथ्रा
सान्नानै,

बिसोर गाबफ्लायो,
दुखुनि फावथिना खालामो
बिसोर हारि आरो हादोदनि
मानसिफोरनो मोखां
दिन्थिनानै।

बिसोर बांद्राय
अननायसो नागिरो अननाय
होनो लुबैया।

आदा खावनिया मेलेम उननो
अलसिया सुबुंनि जोनोम
बांसिन जानो हमबाय
जोँनि हादोदआव बिनि
थाखायनि दाङा बाजिनि
गोदान राजखान्थि।

अख्रां मोनहायै बैसोर
सुबुंआनो बे आफादखौ
सालायो।

मुलुगाव ओरैबादि
फालांगिरिनि सुबुं
जोनोम जाबायदि बेखौबो
जोँ नुनो मोनसै।

बिसोर उखैनाय
गैयाब्लाबो जानो बाया
थुसो थुसो मन'यो बिसोर-

सैथोनि सासे
हावरियाखौबो बिसोर
गिनानै सुथुर फाथियो
आरो

गावनि आंगो लोगोखौबो
नुजानो गिनानै गावनि
सोलाय नावद्रा दामो।

जेथो गोनां दिनैनि
मुगायाव बेखायनो
सांग्रां जानो हानांगौ
गोरलै बाथ्रा नङा।

दिनैनि सैथोआ थायो
गुबुंले लैथोनि गोथौ
थब्ल'ख'नो हायै
हाब्रुआव।
Posted: 2015-01-28 14:42:33 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet