मुगैनाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मुगैनाया गोबां थायो।

गाव मोजां मोनैखौ
मुगैनाय, गाज्रिखौ
मुगैनाय, जेबो गैयै
हावरियाखौ मुगैनाय,
जाजायै एबा जाफेरै
बेसाद-मुवाखौ मुगैनाय,
जेबो उदायै एबा रोङैखौ
मुगैनाय बायदि बायदि।

आं माखौ मुगैयो?

जेबो गोनां मुलुगाव
गासैबो दं, मुलुगाव
गैयै जेबो गैया होनना
बुंब्लाबो बानायना
बुंद्रायनाय जाया।

सानथ्र हायै मुलुगावनो
मोजां गाज्रि गासैबो
दं।

जेराव दं हर आरो खोमसि,
जाम्बा सियान, राव
गोरोँ राव रोङै बायदि
बायदि।

बैफोरनि गेजेरावनो राव
गोरोँ बुजि गोरोँ,
गियानि गुणि
मानसिफोरखौ आं मुगैयो।

जायफोर खनले खनले
गोरोन्थि खालामो,
जायफोरखौ खनले खनले
निमाहा होनांगौ जायो।

जायफोर बुजिनानैबो
हिंसा खालामो, गुबुन
जिउ जिबिनि सायाव
अयथासार खालामो।

जायफोर थगायो, जायफोर
खनले खनले इनाय हाबा
मावना गोजोन्नाय मोनो।

मुगैनाया बयनियावबो
थायो नाथाय मुगैनाया
थाखोबो थायो।

जोँ जाम्बाखौ मुगैनो
नाङा, राव रोङै बबाखौ
मुगैनो नाङा, मेगन नुयै
खानाखौ मुगैनो नाङा,
बुजिनो रोङै जिबिखौ
मुगैनो नाङा।

जोँ बुजिसेयावबो
बेसेबांदि गोरोन्थि
मावदोँ बेखौसो मुगै,
जोँ बुजि गोरोँ जानानै
बेसेबांदि फाप हाबा
मावनो ओँखारदोँ बे
फापखौसो मुगै।

जोँ मिथिनो नांगोनदि-
फापखौ मुगैनाय आरो
फाफिखौ मुगैनाय
एखेयानो।

मानोना जाय फापखौ खनले
खनले मावो बेयो
फापियानो बेनियाव रोजा
रोजा फापआनो बुंनानै
थायो।
Posted: 2015-02-07 11:57:54 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet