आयंमोननि लावमुरा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आयंमोननि लावमुरा।

लावदुमा जा मिनिदोँ
मिनिदोँ।

खौखाबानो हायाव नांनो
नागिरलायनाय।

आंबो मिनिफानो गोसो
जादोँमोन नाथाय
हुसियार
मिनिफानायावबो दाय
थानो हागौ।

बेखायनो सोँबाय आं-

माखौ मिनिखोब्रा?

- नायहरलाय नायहरलाय
- माब्रा माखौ बुदोँ?

- नायहर हनै आलि
सौखुबायदोँ,
बेखि सौखानो हायो?

- नोँ जोबोद जाम्बालै,
सावगारिखौ नायनानै
मिनिबानो जाया।

बिजिरनो रोँनांगौ।

मानोथो मानसि जाथारखो?
बियो आलिखौ
सौखायाखैब्रा आखाय
गैयैखायसो खुरदोँ।

खर'आ मानदोँ जानो हागौ
बिनिया।
Posted: 2015-02-09 08:13:58 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet