आंनि हुदा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जोँ जेरै सर' खालामो,
बेनो उनाव हुदा जायो।

आंनि मोन्दांथिजोँ
बेयो नंगौदि-

जोँ जाय खामानिखौ
खेबनैसो गोसो जानानै
मावबाय, बे खामानिखौ
जोँ गोसो जाना मावबाय
थानो गोसो जागोन।

जोँ जायखौ गोसो होनानै
गोथारै खेबसे मोजां
मोनबाय आरो बेखौ जोँ
माब्लाबाबो मोजां
मोननो बानाय जानाय
नङा।

बेखायनो जोँ हुदानि
सायावबो नोजोर होनांगौ,
सांग्रांथि होनांगौ।

मानोना हुदाया मोननै
रोखोमनि जायो- मोजां
हुदा आरो गाज्रि हुदा।

सोरबा मोजां हुदा
जाबायब्ला जोँ बेखौ
हेँथा होनांगौ गैलिया
नाथाय गाज्रि हुदा
जाबायब्ला उल्टा
सोलायनायनि राहाखौ
लानो हायो।

हुदाया माबोरै जायो?
बिनि फिन्नायखौ आं आंनि
उन्दै जिउ मोनसेनि
सल'खौनो बोदेरनो सानो।

गेलेनो रोँनायनिफ्राय
आंनि हुदाया
गेलेनायानो जाबायमोन।

बे समाव सान आरो हर
गेलेनो लुबैयो सानफा
थोलो गेलेयो अब्लाबो
सानसेनि समा माब्लादि
थाङो जेबो गुमुर
मोनस्लाबा।

बाह्रायाव सानफामानि
गेलेना मोनाबिलि
समावसो न'आव फैयोब्ला
आफाया आंखौ बुयोमोन।

मानोना सानसे बबेबा
मोनसे खामानियाव आफानो
आंखौ नांगौ जायो।

बेबादिनो खनले खनले
बुजानानै आं गेलेनायखौ
खमल' खालामाखै,
गेलेनायखौनो गारबाय
होननानै बुंब्लाबो
बुंद्रायनाय जाया।

खेबसेखालि आं बिजाब
फरायनायखौनो हुदा
खालामबाय।

बिजाब फरायनाय हुदाया
गाज्रि नङा नाथाय
जोँनिबादि गोरिब नखराव
फिसा फिसौ
खामानिनिफ्राय
जानायनि थाखाय खरसा
बुथुमनांगौ जानायलाय
बांद्राय फरायनाय
हुदाखौबो गारबाय।

कलेज फरायनाय समाव आं
आय आफानिफ्राय उदां
जाबाय।

न' गारनानै फरायनो
फैनायलाय, फरायनायानो
आंनि हुदा जाफिनबाय।

बिनि उनाव आं गावनो
मेथाइ लिरनानै मेथाइ
रोजाबनाय हुदाखौ
खालामबाय।
 
जिउ मोनसे आं मेथाइ
रोजाबगिरि (देँखोगिरि)
जानो सानबायमोन नाथाय
रांखावरिनि आंखालाव
फोसावनायनि जेबो
राहाखौनो मोनाखिसै।

बे हुदाखौबो आं गावनो
ज्राब गारफिनबाय।

बिनि उनाव आं खन्थाइ
लिरनाय हुदा खालामबाय।

नाथाय बेबो फोसावनायनि
दासिम जेबो राहा
जायाखिसै।

लिरनानै सोरनोबा
खिन्थानो एबा दुलाराइ
सुबुंनो फरायहोनो
हायाब्ला मोनसे
जेन्नायबादि निरासा
सोमजियो।

बे निरासायानो आंनि जिउ
मोनसेयाव सोमजिदोँ
मानोना आखाय
खान्दाजानानै मेलेम
खाथि खाथि सानफा दोँफा
लिरनाय खन्थाइखौ गासै
सुबुंनो रां खरसा
खालामना साफायना आखाय
आखाय होनो हायाखिसै।

थेवबो दिनैसिम खन्थाइ
लिरनाय आरो थुनलाइनि
गुबुन गुबुन आयदानि
सायाव लिरनायानो आंनि
मोनसे हुदा।

आंहा दिनै निरासा
दंब्लाबो, निरासाजोँनो
जेन्नाखै।

जानो हागौ आंनि मेलेम
खाथि खाथि रेबगन
फिदिँनायजोँ सानसे आं
देरहागोन।

थांना थानाय जिउ
मोनसेयाव आं आंनि
हुदाखौ लिरनायानो
होनना बुंनो हागोन।
Posted: 2015-02-09 08:17:24 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet