नाथाय मेगना आंनि फारसे स, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

समायनायै गसंनाय

नाथाय मेगना आंनि फारसे
सिख्लानि,

जि जि जा जा दाउसिना
बिरलांदोँ

अनजालि सिख्लानि खर'
साजोँ;

नाथाय मेगना आंनि फारसे
सिख्लानि।

जोँमा साना मिनि देरो

जाहाब जानाय खावलायाव
खुदुमो

बिफांआ नायहरो,

दाउसिनफोरा जंखायो

हाजोआ आज्लं हरो

लामायाव बारजोँ
हाद्रिया मोसायो

आरोबाव दाउसिना मेथाइ
खनो

नाथाय मेगना आंनि फारसे
सिख्लानि।

सावगारि बोदोँ बिखायाव

खन्थाइ लिरदोँ गोरबोआव

मेथाइ रोजाबदोँ गोसोआव

आन्दायना थायाखै
सोदोबनि

गोरोबनाय दं खबामनि;

समायना रमायना दखनाजोँ

जोँखोल मेसेबनाय गैयै
मेगननि

सान्दोँ आं माबा
नागिरदोँ आंनि

जायखौ रावनावबो मोनाखै

बावाखै आरो बिनि गोसो
होसारनाय।
Posted: 2015-02-09 08:28:01 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet