गोजां बोथोर हिमालयनि थि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गोजां बोथोर हिमालयनि
थिखिनि

समायना बर'प नायगौ
नुहरो-

आंनि अनजालिया
देलाइस्रि

- लामायाव समायना
मुस्रि

आं हायाखै लाजिस्लुनाय
गोबानो।
Posted: 2015-03-05 06:11:32 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet