लेथेर फिथेर मेथाइ, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

उन्दै समनिफ्रायनो जोँ
गोबां सोलोँबाय।

बिमानि राव
रोँनायनिफ्राय जोँ
बिमानि रावजोँनो बायदि
मेथाइ रोजाबबोबाय।

उन्दै समनि बैफोर समनि
गेलेनाय रंजानाय समाव
गारां हगारनो मोन्नाय
मेथाइखौ आं
गोसोखांदोँ।

बेखायनो दिनै बेखौ
खनखांनो थांनायाव नैबे
आंनि लेथेर फिथेर
मेथाइ।
Posted: 2016-01-17 12:56:46 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet