जोँनि गामियाव राजखान्थ, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दुखु-दाहाखौ ज्राब
बावगारनानै गोसो होसार
होसार रंजानायनि सान
दिनै मागो दमासि।

आंनि गामियाव बोरायनि
बोराय बुरैनि बुरै
सेंग्रानि सेंग्रा
हानजा हानजा दमासि
रंजादोँ न' गिदिँ गिदिँ
लोथो फेना हरथौलायबाय।

दामब्ले जिरायना नांला
बंसा गुदि गैया बिजौ
गैया राजखान्थिनि
बाथ्रा रायलायदोँ।

राजखान्थिया मा मुवा?

बयनियावबो निसा
नांदोँ।

नांलायदोँ बेहा बे
हानजानि आरो बेहा
हानजानि जानानै बाथ्रा
दान्देलायदोँ।

जौ फेनायजोँ
राजखान्थिनि
बाथ्राजोँ निसा गलायना
बारा जानाय लोगो लोगो
उनथाराव बुलायगु
लायनाया जोबोद दुखु
गोनां बाथ्रा।

दिनै बुजिस'नो हायै जोँ
सान्नोसो गोनां जाबाय-

राजखान्थि नोँ
सोलोँथाइ गैयै मानसि
माहारिनि जौनिफ्राइबो
जौसिन निसा!
Posted: 2016-01-18 17:19:02 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet