आंनि गामियाव हाबा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आंनि गामियाव हाबा।

हाबानि खबर थांनायनि
उनाव हाबानि
बाथ्राफोरा थि जाबोनाय
लोगो लोगो हाबा जागोन
नखरा गामियारिखौ
लिँखाङो।

गामिनि साफ्रोम
बिगोमायानो साफा साफा
ओँखारना हाबा जागोन नखर
बिगोमानियाव ज जायो।

बिखौ बुङो सायज'।

नखर बिगोमाया हाबानि
खालारखौ रायजोफोरनो
खेबसे स्राय फोरमायो
आरो फैगोन हाबाखौ
माबोरै खुंनाय जागोन
बेखौबो फोरमायथियो।

बिनि उनाव रायजोफोरा
दरसे दरनै हाबा जागोननि
होनाय जौ सेरेबसेजोँ
स्राय फेदबलायनाय
लोङो।

बिनि उनाव गामिनि सासे
गोरोँ मानसि सायख'ना
मुं फारि लायो।

हाबानि थाखाय अननायजोँ
सोर बेसेबां बानो (दान
होयो)?
बेखौ लिरना लायो आरो
उनाव सोर बेसेबां
बानदोँ फोसावो।

जोँनि गामियाव जाय फारा
फारि जाय जेसेबां हायो
दान होयो।

हाबानि सायज'
आजावखालिनो हाबानि थि
सानखौ खिन्था खानायजोँ
लोगोसे हाबानि बनखौबो
माब्ला लायनांगौ बेखौ
खिन्थाहरखानाय जायो
अब्लाबो नखर बिगोमाया
बन लायनो थाखाय खेबसे
स्राय न'न' हाबना
खिन्थाबावो।

बन लायनाय सानखालिबो
हाबा जागोन नखरा बोथिसे
स्राय बन लायनाय सिननाय
सुबुंफोरखौ ओँखाम
जाहोयो।

जोँनि गामियाव जौ
बेदराथ' बांसिन थाखायो
बेखौ बुंनांगौ गैलिया।

जोँनि गामियाव हाबानि
सानसे सिगां हाबानि
माखासे मावनांगौ
खामानिखौ मावखायो।

सानसेनि हाबाफारि
लानानै रायजोखौनो जाय
फारा फारि मावनो
खावलायो।

खामानिखौ माबोरै
मावनांगौ?
बहा मा खालामनांगौ?
बेखौ नखर बिगोमायानो
खिन्थायो।

फुंनिफ्राय सानसे बे
सानखालिनो हाबानि
गेदखौ जेसेबां हागौ
साजायगोन।

हाबानि गेद साजायनायखौ
गामिनि सेंग्राफ्रानो
बाहागो लायो।

अखानायैनो हाबा जागोन
जानायलाय हाबानि थाखाय
थाम थिम जायो।

गामियाव हाजासे नखर नखर
सेंग्राफोरा बासन
बर्थन खाङो-

बेरेन्सि, थौ, गारहा,
साराय, सियार, ओंख्रि
हायग्रा गारबा, खेरखा,
जग, गेल्थि बायदि बायदि
नांनाय आयजेँ आयलाफोर।

बोरायसाफोरा बानायो-

ओँखाम संग्रा न', ओँखाम
दोनग्रा बैसां,
ओँखाम जाग्रा
सायनासालि,
सिलायाव आलासि
जिरायग्रा,
ओँखाम संग्रा अरदाब,
साहा फुदुंग्रा अरदाब,
दै जमायग्रा दाबोर,
औवा दानखावना बानायो
ओँखाम एरखावनो खादौ,
ओंख्रि साग्लिनि औवानि
सागं बायदि बायदि।

गोदोनि समाव ओँखाम
जाग्रा सायनासालिखौ
फाथोसिनजाजोँ उखुम
खालामना सोर गिदिँ
थालिर बिलाइखौ बेरा
होनाय जायोमोन।

आथिखालाव गोजौआव
फ्लाष्टिक होयोमोन आरो
बेरायाव होयो टेन
हाउसनि भारा लाबोना
समायना समायना स्कृन।

हाबाखालि फुंआव
माइकजोँ सोरखौ मा
बिबानआव दोन्नाय जादोँ
फोसावनाय जायो।

दै रोगाग्रा, ओँखाम
संग्रा, आलासि बरायग्रा
बायदि बायदि बिबान।

हाबाया गोम गोम जायो।

होँगो दोँगो गामिनि
गथ'फोर खारखाव खारसि।

गामिनिल' नङा गामि
खाथिनि गथ'फोरा फालो
फालो फैयो।

हाबानि माइक दामनायजोँ
बिरलां बाहां
नुलायलाङो।

गामिनि रायजोफोरा जाय
फारा फारि गाव गाबाव
बिबानाव थायो।

गोदो सानफा थोलो
सेंग्राफोरा दैखर
गोथौनिफ्राय जिग जिग दै
बोखोनांगौ जायोमोन।

आथिखालाव जेनेटरजोँ
बोखोयो।

गोम गोम बेबादि सानसे
मिथिस्लाब मोनै हाबाया
जोबना थाङो।

हाबाया जोबनाय मोनासि
समनिफ्राय मावग्रा
दांग्राफोरनि लोँनाया
जागायो।

बियो हागौ हागौ दाबखानि
दाबखा बहनो आरो लोङो
आरो माइकजोँ जाय जा
रोँगौ खुसिजोँ मोसायो।

मोसायै मोसायै अहाब्ला
हरफा थोलो जोँनि
गामियाव फ्लिम
नायोमोन।

आथिखालाव साफा गंफा
बयनिबोआवनो मबाइल
थानालाय सिडि देखायना
फ्लिम नायलिया।

आथिखालाव हाजासे
मोसाना बाबानो साफानि
उनाव साफायै नागारो।

आरो खायसे दाबो
बांद्राय फेना जानला
मोनला बाथ्रा
रायज्लायना बुलायनाय
हुदायाबो दं। 
Posted: 2016-01-21 17:26:57 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet