आंनि गामियाव गोथै बोगार, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आंनि गामियाव गोथै
बोगारनाय।

गोथैनो थांना थानाय
समनि गावनि माखासे
गान्नाय हिफोरखौ
हरफानाय जायो।
Posted: 2016-01-22 03:46:11 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet