दोल दोल, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मिलौ गनसिनि हाबाया
दिनै राम रामैनो जानानै
थांबाय।

नाथाय मिलौनि गोरबोआव
जोबोद गिनाय थोर थोर
थोर।

मिलौ बिफानि मुङा खदाल
माहाजोन।

सिरां जिल्लानि निसिमा
रायजोआव रावबो मिथियै
गैया बिखौ।

आथिखालाव गेजेर गोजौ
गोजौसिन फरायसालियाव
बिनि गासैबो
फिसाफोरानो गोसोहोना
फरायदोँ।

खदाल माहाजोनहा साबा
फिसाफोर दं।

फिसाफोरनि मुंफोरा-
दालाइ, बिलाइ, मुसि,
बिथ'राइ आरो मिलौ।

साथाम हौवा सानैया
हिनजावसा।

मिलौनि बैसोआ देग्लाय
सेद'जिद' (16) बोसोर।

बयनिबो उन्दुसिन
हौवासा बियो।

बायगर अख्रा गथ'।

बियो दिनै जिथाम
बोसोरनि हिनजावसा
लानानै फैदोँ।

फैदोँ माने माबा माबि
दावराव जानानै गामिनि
मानसिफोरा हमनानै
हरदोँ।

बियो बिफाखौ दोल दोल
गियो।

दिनै थोर थोर हासुगुहां
जालायनाय मोदोम
मावनानै बियो बिफानि
खाथियाव सफैबाय।

थोर थोर मोदोम
मावनायजोँ गनसिया
खुलुमहां खुलुमहां
जादोँमोन।

बेखौ नुनानै खदाल
माहाजोना मिलौनाव
सोँबाय-

"सोर बियो?"
"बियो!बियो-!"
"सोर बियो?"
"आफा!आं!आं! हाबा जानानै
हिनजावनि सिङाव थानानै
मावनानै जानोसै!"
 
"बेटा हाराम, हिनजावनि
सिङाव थानानै जानोसो
होनबावदोँ नोङो"

होननाय लोगो लोगो मिलौआ
लानजाइ साना होबाय..... गय
बिफांआव थर!

खदाल माहाजोना मिलौखौ
खदाल बिखुंजोँ फंसे दाम
होसिन बावनो
सान्दोँमोन नाथाय
खाफालनिफ्राय गनाय
थैखौ नुनानै गोम
थाफिनबाय।

सिबाय गनसिया रौ रौ ना
थथानि खुगा फुवार फुवार
गाबदोँमोन।

बेखौ नुनानै खदाल
माहाजोना बुङो-

"हाबाया थाबैनो जागोन।
हाबानि साननै उनावनो बै
बाला बुसावनाय हा खर'आव
संसार जानांगौ
नोँसोर।"

दान्दिसेनि उनाव
मिलौखौ फार्मासियाव
लानानै थांबाय।
Posted: 2016-01-25 07:18:18 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet