गैया मा खालामनो, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गैया मा खालामनो?

आं उन्दैमोन, गुदि
फरायसालियाव गोर गोर
बिथ'राइ बिजाब
फाखोनाखंआव खिथेबना
लानानै हुरुद खुगाजोँ
मटर साइकेल साखावलांनो
हानाय।

निसिमा रायजो नाङैनो
मुंदांखा नायल' जाल'
दतमा गामिनि रनजिद
माहाजोननि "गैया मा
खालामनो" मुंनि
टियेटारआ।

सानफ्रामबो नङा सम सम
मोना मोनायाव जायो एबा
दिन्थियो।

गोसो गुदुं जोँ गामिनि
बोरायसा बुरैसाफ्रा
सोरां बारां ओँखाम
जानानै मोनानाय लोगो
लोगो नायनो हांखुर
जालायथारो।

गान गोलाव जाथ्रा माबा
माबि मानसि सावथुन
होनब्लाथाय
बारलायग्राखा।

आरोबाव सेंग्रा
सिख्लाफोरखौ
ओरैनोब्लाबो
बुङाब्लाबो जाखासै।

आंनि सानै सनजिमा,
रनजिमा आब'मोनाबो
बाज्ल' लायथारदोँ
सानसेखालि।

बिसोरनि सेर सेर आरो
आंबो खम नङा।

आय आरो आफाया गावसोर
नायनो ओँखाराखैब्लाबो
आंखौ लाखिनो हायाखै
ओइदिनखालि

"नाया मोना गुणा, देनां
देरबा नायगोन
होन्नानै।"

दैज्लां बोथोरा थांबाय,
रावहाबो माय
गायबावनांगौ दंब्लाबो
बोथोर बारग'बाय।

अदेबानि मायआ मोदोम
गोरलै जासावनाय समसै।

मोनाबिलिनि जानाय
लोँनायखौ थाबै
जादोँब्लाबो थाबैनो
मोनाबावदोँ
ओइदिनखालि।

दतमा गामिसिम थांनांगौ
जायोब्ला सालगुरि
बालागारि मोन्नै
गामिखौ बारना आरोबाव
दुब्लि मोनसे बारनांगौ
जायो।

मोले मोले लेम आरो
खायसे फाथो सिनजायाव अर
ब्लाव ब्लाव लानानै
जोङो ज' ज'यै थांबाय
लाफेर माहाजोननि माय
दुब्लि गेजेरजोँ।

गाब्र गुब्र आलि
गेजेरनि लामाजोँ थाबाय
लांनायनि सोरबा सोरबा
गोलैगु लायदोँ।

गालुन गुलुन हाब्रुबो
जालायबाय लामा (आलि)या।

जोँनि हानजानि सोरबा
सोरबा आरो लेवार
बाजादोँ।

सोरबा सोरबा गाहे
गुहेजोँ हाब्रु गदा गदि
जादोँ आथिँफोरा।

आंबो सेन्डेलखौ आखायाव
लाना थाबायदोँब्लाबो
हाब्रुजोँ बोकथा
जालायदोँमोन।

हराव थाबायब्ला
गोजानबाबो खाथि जायो
होन्नाय बाथ्रा दं।

जोँबो जेन' थाबैनो
सहैनायसै रनजिद
माहाजोननि
सायनासालिसिम।

गोजौ जौसांआव
दिन्थिनाय जायो।

लान्दां फादां फैसालि
बोलानो खोबनो जेबो
गैया।

अदेबानि दिन्थिनांगौ
जायोब्ला फावगिरिया
गोजौआव गाखोयो,

गावनि फावथिनाया
जोबोब्ला गाहायाव
ओँखारबोयो फिन आरो उननि
दिन्थिनांगौनि थाखाय
थियारि जाना थायो।

सौहैबाय जोँ फालोसे
मानि मिनि खुसि नायनो
थाखाय।

आंबो नुफेरै गथ'ना
नुसिगोन एबार,

लोगोफोरजोँ सावरायनो
हासिगोन सान्नानै
जोबोद खुसि।

नाथाय मा जाखो
मिथिगौना?

"गैया मा खालामनो?"

जानो गोनां
फावखुंग्रिया अरजोँ
खामजादोँ।

एसेयावनो थुंगेनायसै
सिबाय फालोसे मानि
उल्था मोखाङै गैया मा
खालामनो गिदिँबोफिन
नांबाय! 
Posted: 2016-01-25 07:42:37 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet