आंहाबो मोन्थाइ दंमोन 1.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आंहाबो मोन्थाइ दंमोन
1.1

दैज्लां बोथोर थिँ थिँ
सान्दुं दुंदोँ।

सोरगिदिँ ख्लाब ख्लिब
दुब्लिनि खोल खोल गोगो
दैया जोख्लोबदोँ।

बोरैबा नायोबा सानखौ
दैसिंनिफ्राय
ओँखारबोनाय नुयो
मेगनखौ नायनो हायै
खालामो।

दैज्लां बहर बयबो
दासान्दि आलि खोनाय आलि
दान्नायाव मुखुब।

थेख्लायाबो दासान्दि
गावनि नै बिघा गायग्रा
हाखौ हालेवनाय आलि
दान्नायनिफ्राय
मुखुब।

दिनै बे गोसा
सान्दुंआवनो लान्थिया
सोलेरजोँ आलि खोदोँ
बियो।

खामानि मावनाय समाव
बांद्राय गोलोमो बेहा।

मोदोमा द्लामैनो बुहा
हा जेहेतु थाबैनो
गोलोमो बियो, बिनि
थाखायनो
जागायनायनिफ्राय
खामानि जोबनायसिम
गस्ला खुनानैनो
लान्थिया मावनांगौ
जायो।

बेबादिनो हुदा
जालांबाय लासै लासै।  
गाबोननो गायथारनांगौ
होननानै फुंआव फुंसे
हालेवनानै बियो गोसा
सान्दुंआव आलि खोदोँ।

दादा साना बेखौ दिन्दां
फादां अखोरांनिफ्राय
लाजिया फांजिया मालाय
खामानि मावनायखौ
नायहरदोँ।

थेख्लानि बिखुंआव
ज्राम ज्राम
रानस्रेमलायनाय
दुंसिन होदोँ बारा
बारा।

अब्लाबो हालिया
होननानै थेख्लाया
खदालखौ गाराखै, बियो
आलि खोगासिनो थादोँ।

गोसा सान्दुं गारमाया
रानखांबोनायाव बियो
मोथो मोथो ख्लाव ख्लाव
दै गांसो गारदोँमोन।

बांद्राय दै
गांनायावनो बिसि
निरानिखौ
गाबज्रिहरदोँ आरो
थिख्लियाव दै लाबोनो
खावलाय हरदोँमोन।

बेबादिनो बिसिखौ आसा
खालामो।

खामानि मावनाय समाव
बिसिखौ गाबज्रिनाय आरो
खामानियाव बिसिखौ लोगो
लाजानो लुबैनाय
बिनियाव बांलांबाय।

बिसियाबो गावनि खामानि
दोन्ना फिसायनि
खामानिखौ बांसिन
गोनांथि होयो।

बियो मिथिगौदि
हौवाफोरनि खामानिया
हिनजावफोरनि
खामानिनिफ्राय
गोब्राबसिन।

बेबादि साननानैनो बियो
फिसायनि खामानियाव
हाखु दाखु लोगो लाफा
हैयो।

फिसायनि
गाबज्रिहरनायखौ
न'निफ्रायनो रोखा
खोनादोँमोन।

बियो थिख्लियाव दैखौ
बुंजासे लाबाय आरो दै
लोँनो थाखाय लथा गंसे
लाबाय।

बिनि उनाव दुब्लि फारसे
जेराव फिसायआ आलि खोदोँ
बे फारसे खारस्लिउनानै
थांबाय। 

दंग' फिसा मोनसे
बारलांबाय बियो दुब्लि
गेजेरजोँ हान्थु
गोजौसिम दखना बोखोना
जब' जब' थाबायलांबाय।

फिसायनि आलि खोनाय
जायगासिम सहैब्ला बियो
हां हां सेफ' खुगाजोँ
हगारलायबाय।

नाथाय थेख्लाया एसेबां
गोसा सान्दुंआव आलि
खोदोँब्लाबो थोबसेबो
मेंङै बायदि।

बिसिया लाबोनाय दैखौ
लथाजोँ लोङालाबानो
बियो थिख्लियैनो गो गो
गोदावबाय ग्रद ग्रद।

खेल्थिनि दैया गेजेर
बारलांनाय जामलायबाय।

दै लोँखांनायनि उनाव
थेख्लाया बिसिखौ जोँ
अनथाव बाथाव नायबाय।

सानैबो मेगनजोँ मेगन
जोबनो गैयै बाथ्रा
लायलायदोँ राव गैयै।

बिसोरनि देहा
सोलेरफोरा जिगाबनि
मुथिबादि लोरेदबो
मावनाय गैया।

गोजाननिफ्राय बिसोरखौ
सोरबा नुहरोबा सानगोन
मानसिबादि नाथाय
खुन्थियासो।

बिसि फिसाय बिसोरनि
दान्दिसे राव गैयै
मेगनजोँ मेगन
नायलायनायाव दंमोन
जोबनो गैयै मोजां
मोनलायनायनि सोमो
नांनाय।

आंगायनाय गैयै होनाय
आरो लालायनाय।

नाथाय बेबादि समादि
माब्ला थांफिनो उदिस
मोनसवा, हालिसे बिसोरबो
उदिस मोनस्लाबाखै।

थेख्लाया बिसिखौ
मिनिसुलु मिनिना सोङो-

"बाबुआलाय? सोरजोँ
गारबोखो?"
"बिनायस्रि लानानै
थांदोँ दहायनो।"

बिनि उनाव बाथ्रानि
आयदाखौ सोलायो
थेख्लाया।

बियो बुङो-

गाबोन दब्लायबासो
हाबानो जालायबाय
गायनो।

संफोर हाजोबसिगोन
अब्लानो।"

"हागोन मानो हाया जानो,
एफा एसे हाखौलाय।

मालाय बिघाफा गाहाम
गायै सानसेयावनो।"
Posted: 2016-01-25 17:11:30 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet