सालगुरिनि ददेरे 1.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आथिखालनि सेंग्रा
सिख्लाफ्रा गोनोखोजोँ
खारफानो नाजादोँ।

गामिनि उन्दै गथ'साफोरा
गोजाम मानिखौ गारनो आरो
बावनो हमदोँ।

सोदोमस्रिया द्लाम
गुस्लायबाय।

सालगुरि गामिनि
मानसिफोरा
सरासनस्रायै मिनि-रंजा
थानो मोजां मोनो।

खाबु नायै खाबु
गावजोँगाव नाङा फाङा
जंखायलायो एदावलायो।

बे गामिनि बांसिनानो
गोरिब नखरनि थोर थोर
गोजां आरो गोलोम
बोथोरखौ उरसिबोनाय।

  
Posted: 2016-01-27 04:27:02 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet