बागानफारायाव, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बाकसा जिल्लानि
बागानफारायाव।

बागानफारा गामिखौ आं
खोनागासिनो दंमोन
नाथाय बेसिम थांना
नायनो हानायनि जेबो
खाबु गैया।

खाबु गैया गैया
बेबादिनो बोसोर बोसोर
थांबायल' थादोँ
बोसोरा।

बाथ्रा फंसे दं-

"गोसो जायोब्ला खेबसे
नङा खेबसे राहाया गावनो
गाव फैगोन फैखाथारगोन
सानसेब्लाबो।"

खाफालनि खोथाखौ दिनै आं
बुंनो सान्दोँ अदेबानि
बुंनानै लाथारनांगोन।

बाकसा जिल्लानि
बागानफारायावनो
देग्लाय दुलाराइ
ब्रह्म घोरोमनि 41थि
बोसोरारि जथुम्माखौ
खुंनाय जागोन।

बाथ्राखौ खोनानानै आं
रंजाखांदोँ खुसिजोँनो
गुरलाब गुरलाब
मोनखांदोँ "आंबो थांगोन
थांगोन सानदोँ।"

थांगोन थांगोन
होननानैनो जानुवारि 1
अक्ट 2016 खालि जोँ 52 जननि
हानजा आमटेकानिफ्राय
बडलेण्ड ट्रेन्सर्पट
गाखोनायसै फुंनि 11
रिँगायाव।

अं अं बेबादिनो गोरबोआव
लानानै ट्रेन्सर्पटआ
जोँखौ लानानै थांदोँ।

बेलासि 2 रिँगायाव जोँ
बरफेटा रडनि गंसे
हटेलाव ओँखाम जायो।

बिनि उनाव आरोबाव
ट्रेन्सर्पटआ जोँखौ
लानानै थाङो शहरनि
लामाजोँ आं आं बोलो
होयै होयै।

नलबारिफ्राय गणेश
मन्दिर लामाजोँ
साहाथिँ घमघमा जानानै
दावगायै जोँ बागानफारा
बागानफारा होननानै।

बागानफारा जायगाया
दासान्दि जोबोद गोरान,
अखा हायैआ जोबोद गोबाव
जाबाय जानो हागौ।

बासनि सिङाव
जिरायनानैनो जोँ घमघमा
लामानि सेर सेर न'खौ
नायहरदोँ ग्लासनि
खोरखिजोँ।

लामाया गोरान आरो
हाद्रि जानायखाय जोँ
थारला खुलिनो हायाखै
फ्राव फ्राव
हाबफैनायनि थाखाय।

घमघमानि सेर सेर जोँ
दैखर खरसेबो नुवाखै आरो
घमखल गंसेबो नुवाखै
बेखौ जोँ
सावरायलायदोँ।

आदा बिरजयआ बुंदोँमोन-

बे जायगानि मानसिफ्रा
दैखर खुरा नाथाय हाखर
जावना लायो।

दैया आयरन जायो लोँनो
जोबोद खस्ट जायो।

आं आंनि मेगनजोँ नुनानै
सोमो नांदोँमोन आरो आदा
बिरजयखौ बुंदोँ आं-

बिसोर दैखर खुरा घमकलबो
दोना लाया नाथाय बुङो
लोङो?

हनै हनै बेयावनो हांसो
दुगैदोँ नाथाय बेयावनो
थोरसि सुगासिनो दं आरो
माखौदि लोँगोन्थाय!

बेबादिनो सावराय
सावराय 4 रिँगा 15 मिनिट
समाव सहैदोँ जोँ
बागानफारासिम।

जानो गोनां जथुम्मा
बागानफारा आन्सलिक
ज्योति: आश्रम सिम।

बासनिफ्राय ओँखारना
जोँ गाहाय फांस्लासिम
आगान सुरो बेग थफ्लाखौ
लानानै।

जोँनि हानजानि खायसे
मानसिफोरा बबेव थागोन
बबेव दोनगोन मावसोम
हानजा आरो बानजाय
आफादनि जेबो सुलु
लाफैनाय गैयैआव रागा
जोँदब लायबायमोन नाथाय
उनाव सानैसो बानजाय
आफादनि मानसिया जोँखौ
बागुरुम्बा हलसिम
(बागुरुम्बा हलआ 1990
मायथायावनो गायसन
जानाय जोँ नुदोँमोन)
थांनो खावलायो।

जोँबो जयैनो थाङो नाथाय
जेबो फोसाबनाय गैयैलाय
जोँ उल्था गाहाय
फांस्लासिम फैफिनो।

बिनि उनाव जोँखौ आरोबाव
सान राइजेस इंलिस
स्कुलसिम थिनहरो
थिनहरनाय बादिनो जोँबो
थाङो।

नाथाय बे स्कुलाव जोँ
थानो थाखाय जायगा
गैलिया बुंजोबबाय।

बिनि उनाव जोँनि
हानजानि मानसिफोर
उल्था मोखां जाबावबाय।

आदा बिरजय, आं आरो आदा
फुंसोरां जोँ साथामजोँ
बेवनो दान्दिसे
जिरायथ'ना उनावसो बाथौ
मन्दिरसिम थांबाय।

दुलाराय अन्थाइ
बालाजोँ बुंनाय बाथौ
मन्दिरनि थिँ उखुम होना
लांदांङै थानाय न'आव
जोँ थाहैनांबाय।

बिलिफां समाव टेक्टार
गंसे जिगाब लानानै
होफैबाय बुथुम बुथुम
सेलाय लायनानै जोँबो
बेखौनो बासा बानायदोँ
हरनै थानांगौनि थाखाय।

गिबि हरखालि जोँ थान्दै
मेलाव बाहागो लानानै
जायै लोङैनो दुमफ्ला
उन्दुलांदोँ।

अखानायै (2 अक्ट) स्नि
रिँगायावसो हानजानि
बयनिबो उनथारै जोँ
सिखारदोँ आरो गंसे
दमकलाव मोखां सुहैदोँ
दुगैदोँ।

बिनि उनाव अकन्द यज्ञ
होनानै फिरफिला
थिखोनायखौ बाहागो
लायो।

उनाव गुरुदेब कालिचरण
ब्रह्मनि गोसोखां
खाम्फा बेखेवनायाव
थायो।

बिनि उनाव फुंनि साहा
लोँनानै बागानफारा
हाथाइखौ नायदिङो।

हाथाइ बारायनि साना
देवबार होननाय
खोनादोँ।

हाथाइआ ख्रि ख्रि न'जोँ
बुंफबनाय, बायदिसिना
गला जानो हागौ।

थाबायनाय घोरोमनि
सान्थौ मेलाव जोँ
खोनासंना थायो आरो
बेलासि 5 रिँगायाव जोँ
लाइमोन आफादनि मेलाव
बाहागो लायो।

गोदान आफाद दानायाव
जोँखौबो बिबान दोनो।

फारियै गोजाम आफादनि
नेहाथारिखौ आफादगिरि
गोबां जिल्लानि
लाइमोनफोरखौ बिबान
होनायनि अनगायैबो
जोँनि सिरां
लाइमोननिफ्राय आंखौ
थुनलाइ नेहाथारि, आदा
बिरजयखौ लेङाइ
नेहाथारि आरो रिँखां
ब्रह्मखौ मावफुं
नेहाथारि दोन्ना गुबुन
गुबुनखौ सोद्रोमा
सायखयो।

बेबादि बायदि घोरोमारि
आफाद आयदानि सावराय
मेला जोबना थाङो।

3 अक्टखालि सिखारनायनि
उनाव जोँ अकन्द यज्ञ
होना जोँ साहा लोङो
दान्दिसे ओजोँ ओजोँ
बेरायो।

लाइमोननि आफादगिरि आरो
नेहाथारिखौ लोगो हमो
आरो उननि समावबो लोगो
मोनगोन होनना सानलायो।

बिनि उनाव सावराय मेलआव
खोनासंना थायो, ओँखाम
जायो आरो बिनि उनाव
गेवलां मेलआव बाहागो
थायो।

बिनि उनावबो जोँ ओजोँ
ओजोँ माखासे खाथि
खालानि न'फोरखौ नायो।

बागानफाराया गोदान
हादान नंलिया नाथाय
बेयाव दाबो दैनि जोबोद
आंखाल।

लहा गोथां मोनामनाय
आयरन बिनि दैया,
मोजांङै फिल्टारजोँ
सरगारनासो लोँनांगौ
जायो।

बागानफारानि बाथौ
मन्दिरा जोबोद समायना
बिनि हानि खालियाबो
जोबोद गुवार।

बागानफारा आन्सलिक
ज्योति आश्रम ब्रह्म
मन्दिरखौ 1953 मायथायाव
गायसनदोँमोन।

आरो इं 2000 मायथायाव
बागानफारा आन्सलिक
ज्योति आश्रम मुंङै
सरकारि रेजिस्तार
खालामनाय जादोँ
होननाबो बुंदोँ।

बिनि सेर सेर दं
बिफां-लाइफां, बायदि
बिबार बारिफोर।

हानि बिबांआ 4 बिघा दं
होनना आश्रमनि
नेहाथारिया बुंदोँ।

आश्रमनि सोरगिदिँ दं
सानजा-साजोँ गाहाय
लामा, सोनाब सेरावनो
बाथौ मन्दिर, खोलाहा
गेलेग्रा फोथार आरो
थुनलाइ आफादनि मावख'।

बागानफारानि माखासे
नायथाव समायना जायगा
एबा न'खौ जोँ सावगारि
सेबखांदोँमोन।

बेबादिनो जोँ बेलासि 4
रिँगायाव न'फारसे मोखां
जाबोना फिन न' न' होनना
आवगायबोयो।
Posted: 2016-02-04 08:28:05 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet