दिनैनि खुदिया, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दिनैनि खुदिया आरो
बिमा-बिफा।

दिनैनि खुदियाफ्रा मा
लुबैयो? मा नागिरो? मा
सानो? माखौ हास्थायो?

दिनैनि मुगाया
गोनोखोनि गोनोखोनि
होनना हारि आरो हादोदनि
गेदेमाफ्रा दिनै मेल
मिथिँ बुंगासिनो थायो।

गोनोखोनि बे मुगाखौ
दिनैनि खुदियाफ्रा
मिथियै नंलिया।

गोनोखोनि बे मुगायाव
दिनैनि गथ'फ्रा लुबैयो
खारफानो, उन उन आगान
होलांनो नाथाय बिसोर
खंगा।

उन्दै उन्दै बैसोआव
जुलि लायै लायै दिनैनि
बिमाफाया गियान गैयै
जादोँ गांखं गैयै खंगा
जादोँ।

गोरिब बिमाफानि
गोरबोआव जोनोम मोनना
फरायनाय गारै गारै
उन्दै बैसोआव
सोलोँफुनाय समाव जुलि
जाना गोदै सिमां नुनाया
फैमाल जादोँ।

दिनैनि बे मुगायाव
संसारखौ गोजोनै जानो
हानांगौआ गोरलै बाथ्रा
नङा।

मानोना जुलिनि उनाव जोँ
गथ' गथायनि फारसे
साननांगोन, बिनि इयुन
बिनि जौगानाय बिनि
मोजां गोगो सोलोँथाइनि
बाथ्रा साननांगोन।

बेखायनो दिनैनि बे
मुगायाव जोँ सासे बिमा
जानो थाखाय सासे बिफा
जानो थाखाय गावनो गोरोँ
जाग्रोथारनांगोन।

नङाबा गावनि इयुन
जोलैनि फिसाफोरखौ गाव
बादि जाम्बा
खालामनायानो
जाथारनांगोन।

दिनै बे गोनोखोनि
मन'ग्लाबनाय मुगानि
सोमोन्दै जोँ मिथिनो
हानांगोन, अखोरां ग्रह
नक्षत्रआव दिनै
मानसिया माबोरै आगान
हैदोँ, लैथो आरो
लैथोमायाव दिनै
मानसिया माबोरै संसार
जादोँ बेखौ मिथिनो
रोँनांगोन।

बेखायनो दिनैनि
मुगायाव गाव गाबाव
गोजोनै संसार जागोन एबा
जाथोँ होननाय
बाथ्रायाबो
जाम्बानिसो राव।

जोँ बुजि गोरोँ मानसि
जेहेतु जोँहा समाज दं,
जोँहा हारि दं, हादोद
दं।

जोँहा राव दं, थुनलाइ दं
आरो हारिमु दं।

बेखायनो जोँ दिनै गावनो
गोजोनै सिरियैल' संसार
जायालाबासिनो बैफोर
आयदानि बाथ्रा साननो
रोँनांगोन आरो फोरोँनो
रोँनांगोन इयुन
जोलैनो।

बेखायनो जोँ जानांगोन-

गावनो गाव गोरोँ बिमा
फिसा आरो दिनैनि आखा
फाखा गोरोँ सासे
खुदिया।
Posted: 2016-02-05 03:02:00 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet